اختیارخ خودرو-2500-1400/02/08

ضخود2006 | اختیار معامله - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 457 64.38
قیمت پایانی: 1,283 0.00

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 505 پایانی 1,283 0.00
بیشترین 505 کمترین 431
حجم 446 دفعات 19
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 572,119
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
80 تعداد خریدار 1
28,067 حجم خرید 200
47 تعداد فروشنده 1
10,803 حجم فروش 17,464
17,264 تغییر مالکیت 17,264

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10 خرید458 فروش458 تعداد52 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید455 فروش469 تعداد30 دستور1
دستور3 تعداد201 خرید454 فروش476 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد30 خرید452 فروش479 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید451 فروش488 تعداد50 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 73.95 %
6 ماهه 73.95 %
9 ماهه 73.95 %
1 ساله 73.95 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 1,283 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 1,283 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 1,283 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 1,283 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 1,283 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 1,283 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 1,283 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 1,283 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 1,283 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 1,283 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 1,283 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 1,283 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 1,283 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 1,283 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 1,283 درصد تغییر : 0.00 حجم : 446 دفعات : 19
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضسپا8038 آخرین : 90.00 10 حجم : 37 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/12
نماد : ضسپا8033 آخرین : 210.00 100 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8022 آخرین : 181.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/21
نماد : ضسپا8020 آخرین : 199.00 1 حجم : 187 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8018 آخرین : 109.00 16 حجم : 3,962 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8017 آخرین : 44.00 222 حجم : 3,294 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8016 آخرین : 118.00 400 حجم : 1,348 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8015 آخرین : 97.00 500 حجم : 448 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8014 آخرین : 400.00 600 حجم : 39 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8011 آخرین : 280.00 870 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها