اختیارخ خودرو-2000-1400/02/08

ضخود2005 | اختیار معامله - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 618 63.35
قیمت پایانی: 1,686 0.00

آخرین معامله

09:19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 665 پایانی 1,686 0.00
بیشترین 665 کمترین 618
حجم 1,011 دفعات 29
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 1.7 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

09:19
حقیقی حقوقی
33 تعداد خریدار 1
3,919 حجم خرید 81
13 تعداد فروشنده 1
1,800 حجم فروش 2,200
2,119 تغییر مالکیت 2,119

عرضه و تقاضا

09:19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20 خرید711 فروش850 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد37 خرید709 فروش861 تعداد110 دستور2
دستور2 تعداد200 خرید702 فروش862 تعداد100 دستور1
دستور2 تعداد150 خرید701 فروش863 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید699 فروش867 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 68.14 %
6 ماهه 68.14 %
9 ماهه 68.14 %
1 ساله 68.14 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 1,686 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,011 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 1,686 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,011 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 1,686 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,011 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 1,686 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,011 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 1,686 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,011 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 1,686 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,011 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 1,686 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,011 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 1,686 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,011 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 1,686 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,011 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 1,686 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,011 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 1,686 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,011 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 1,686 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,011 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 1,686 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,011 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 1,686 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,011 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 1,686 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,011 دفعات : 29
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضسپا8038 آخرین : 90.00 10 حجم : 37 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/12
نماد : ضسپا8033 آخرین : 210.00 100 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8022 آخرین : 181.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/21
نماد : ضسپا8020 آخرین : 199.00 1 حجم : 187 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8018 آخرین : 109.00 16 حجم : 3,962 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8017 آخرین : 44.00 222 حجم : 3,294 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8016 آخرین : 118.00 400 حجم : 1,348 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8015 آخرین : 97.00 500 حجم : 448 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8014 آخرین : 400.00 600 حجم : 39 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8011 آخرین : 280.00 870 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها