اختیارخ وتجارت-4000-1400/02/22

ضجار2005 | اختیار معامله - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 100 80.88
قیمت پایانی: 523 0.00

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 100 پایانی 523 0.00
بیشترین 100 کمترین 100
حجم 110 دفعات 11
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 57,500
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
100 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
100 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2 خرید51 فروش290 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد2 خرید22 فروش298 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد2 خرید21 فروش299 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید14 فروش300 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید11 فروش340 تعداد20 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 48.76 %
6 ماهه 48.76 %
9 ماهه 48.76 %
1 ساله 48.76 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 523 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 11
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 523 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 11
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 523 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 11
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 523 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 11
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 523 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 11
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضملت8037 آخرین : 1.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8033 آخرین : 38.00 1 حجم : 75 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضملت8032 آخرین : 103.00 1 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8031 آخرین : 275.00 1 حجم : 183 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8029 آخرین : 190.00 690 حجم : 60 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8021 آخرین : 627.00 2,500 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضصاد8024 آخرین : - 1 حجم : 81 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8023 آخرین : 287.00 500 حجم : 400 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8019 آخرین : - 1 حجم : 201 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8016 آخرین : - 1 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها