اختیارخ وتجارت-3000-1400/02/22

ضجار2003 | اختیار معامله - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 215 78.50
قیمت پایانی: 1,000 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 229 پایانی 1,000 0.00
بیشترین 230 کمترین 202
حجم 57 دفعات 7
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 57,011
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
15 تعداد خریدار 1
868 حجم خرید 688
6 تعداد فروشنده 1
1,226 حجم فروش 330
358.00 تغییر مالکیت 358.00

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5 خرید211 فروش215 تعداد36 دستور1
دستور2 تعداد190 خرید210 فروش216 تعداد320 دستور4
دستور2 تعداد200 خرید203 فروش300 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید201 فروش525 تعداد5 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید190 فروش559 تعداد9 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 82.33 %
6 ماهه 82.33 %
9 ماهه 82.33 %
1 ساله 82.33 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضملت8037 آخرین : 1.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8033 آخرین : 38.00 1 حجم : 75 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضملت8032 آخرین : 103.00 1 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8031 آخرین : 275.00 1 حجم : 183 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8029 آخرین : 190.00 690 حجم : 60 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8021 آخرین : 627.00 2,500 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضصاد8024 آخرین : - 1 حجم : 81 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8023 آخرین : 287.00 500 حجم : 400 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8019 آخرین : - 1 حجم : 201 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8016 آخرین : - 1 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها