اختیارخ وتجارت-3000-1400/02/22

ضجار2003 | اختیار معامله - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 99.90
قیمت پایانی: 1,000 0.00

آخرین معامله

1400/02/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 1,000 0.00
بیشترین 1 کمترین 1
حجم 57 دفعات 7
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 57,011
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/20
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
1,000 حجم خرید -
8 تعداد فروشنده -
1,000 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1 تعداد78 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2 تعداد400 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6 تعداد50 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9 تعداد25 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15 تعداد50 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 99.52 %
6 ماهه 99.83 %
9 ماهه 99.83 %
1 ساله 99.83 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57 دفعات : 7
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضملت8037 آخرین : 1.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8033 آخرین : 38.00 1 حجم : 75 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضملت8032 آخرین : 103.00 1 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8031 آخرین : 275.00 1 حجم : 183 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8029 آخرین : 190.00 690 حجم : 60 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8021 آخرین : 627.00 2,500 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضصاد8024 آخرین : - 1 حجم : 81 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8023 آخرین : 287.00 500 حجم : 400 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8019 آخرین : - 1 حجم : 201 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8016 آخرین : - 1 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها