اختیارخ وتجارت-2500-1400/02/22

ضجار2002 | اختیار معامله - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 390 29.86
قیمت پایانی: 556 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 400 پایانی 556 0.00
بیشترین 400 کمترین 374
حجم 472 دفعات 18
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 262,602
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار 1
229 حجم خرید 514
1 تعداد فروشنده 1
400 حجم فروش 343
171.00 تغییر مالکیت 171.00

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1 خرید391 فروش400 تعداد325 دستور4
دستور1 تعداد10 خرید390 فروش420 تعداد97 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید387 فروش699 تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید385 فروش740 تعداد100 دستور1
دستور2 تعداد92 خرید381 فروش779 تعداد1 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 35.41 %
6 ماهه 35.41 %
9 ماهه 35.41 %
1 ساله 35.41 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1399/11/16 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضملت8037 آخرین : 1.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8033 آخرین : 38.00 1 حجم : 75 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضملت8032 آخرین : 103.00 1 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8031 آخرین : 275.00 1 حجم : 183 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8029 آخرین : 190.00 690 حجم : 60 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8021 آخرین : 627.00 2,500 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضصاد8024 آخرین : - 1 حجم : 81 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8023 آخرین : 287.00 500 حجم : 400 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8019 آخرین : - 1 حجم : 201 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8016 آخرین : - 1 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها