اختیارخ وتجارت-2500-1400/02/22

ضجار2002 | اختیار معامله - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17 96.94
قیمت پایانی: 556 0.00

آخرین معامله

11:13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11 پایانی 556 0.00
بیشترین 29 کمترین 7
حجم 472 دفعات 18
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 262,602
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

11:13
حقیقی حقوقی
12 تعداد خریدار -
5,740 حجم خرید -
18 تعداد فروشنده -
5,740 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد176 خرید12 فروش18 تعداد99 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید11 فروش19 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید10 فروش20 تعداد102 دستور2
دستور3 تعداد300 خرید9 فروش21 تعداد102 دستور2
دستور20 تعداد1,999 خرید5 فروش22 تعداد102 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 91.38 %
6 ماهه 92.34 %
9 ماهه 92.34 %
1 ساله 92.34 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 472 دفعات : 18
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضملت8037 آخرین : 1.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8033 آخرین : 38.00 1 حجم : 75 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضملت8032 آخرین : 103.00 1 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8031 آخرین : 275.00 1 حجم : 183 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8029 آخرین : 190.00 690 حجم : 60 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8021 آخرین : 627.00 2,500 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضصاد8024 آخرین : - 1 حجم : 81 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8023 آخرین : 287.00 500 حجم : 400 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8019 آخرین : - 1 حجم : 201 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8016 آخرین : - 1 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها