اختیارخ وتجارت-2000-1400/02/22

ضجار2001 | اختیار معامله - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 430 70.34
قیمت پایانی: 1,450 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 460 پایانی 1,450 0.00
بیشترین 460 کمترین 359
حجم 10 دفعات 2
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 14,500
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
13 تعداد خریدار -
2,075 حجم خرید -
18 تعداد فروشنده -
2,075 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد92 خرید401 فروش401 تعداد65 دستور1
دستور1 تعداد11 خرید383 فروش508 تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید360 فروش510 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد2 خرید356 فروش520 تعداد9 دستور1
دستور2 تعداد110 خرید350 فروش549 تعداد5 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 58.55 %
6 ماهه 77.51 %
9 ماهه 77.51 %
1 ساله 77.51 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 1,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 1,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 1,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 1,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 1,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 1,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 1,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 1,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 1,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 1,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 1,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 1,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 1,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 1,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 1,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضملت8037 آخرین : 1.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8033 آخرین : 38.00 1 حجم : 75 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضملت8032 آخرین : 103.00 1 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8031 آخرین : 275.00 1 حجم : 183 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8029 آخرین : 190.00 690 حجم : 60 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8021 آخرین : 627.00 2,500 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضصاد8024 آخرین : - 1 حجم : 81 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8023 آخرین : 287.00 500 حجم : 400 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8019 آخرین : - 1 حجم : 201 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8016 آخرین : - 1 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها