اختیارخ وتجارت-1800-1400/02/22

ضجار2000 | اختیار معامله - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 601 68.37
قیمت پایانی: 1,900 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 500 پایانی 1,900 0.00
بیشترین 630 کمترین 500
حجم 7 دفعات 2
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 13,300
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
13 تعداد خریدار -
1,062 حجم خرید -
15 تعداد فروشنده 1
1,042 حجم فروش 20
20.00 تغییر مالکیت 20.00

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد400 خرید601 فروش636 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد11 خرید585 فروش645 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید561 فروش650 تعداد100 دستور1
دستور3 تعداد123 خرید560 فروش699 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید520 فروش1,400 تعداد1 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 50.51 %
6 ماهه 72.46 %
9 ماهه 72.46 %
1 ساله 72.46 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 1,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضملت8037 آخرین : 1.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8033 آخرین : 38.00 1 حجم : 75 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضملت8032 آخرین : 103.00 1 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8031 آخرین : 275.00 1 حجم : 183 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8029 آخرین : 190.00 690 حجم : 60 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضملت8021 آخرین : 627.00 2,500 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضصاد8024 آخرین : - 1 حجم : 81 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8023 آخرین : 287.00 500 حجم : 400 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8019 آخرین : - 1 حجم : 201 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضصاد8016 آخرین : - 1 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها