اختیارخ شتران-9000-1400/03/09

ضترا3003 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 819 54.50
قیمت پایانی: 1,800 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000 پایانی 1,800 0.00
بیشترین 1,000 کمترین 819
حجم 435 دفعات 26
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 783,000
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
7 تعداد خریدار 1
448 حجم خرید 500
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 948
448.00 تغییر مالکیت 448.00

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2 خرید650 فروش1,200 تعداد38 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید605 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10 خرید190 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 53.95 %
6 ماهه 53.95 %
9 ماهه 53.95 %
1 ساله 53.95 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 1,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 435 دفعات : 26
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 1,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 435 دفعات : 26
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 1,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 435 دفعات : 26
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 1,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 435 دفعات : 26
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 1,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 435 دفعات : 26
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 1,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 435 دفعات : 26
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 1,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 435 دفعات : 26
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 1,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 435 دفعات : 26
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها