اختیارخ شتران-8000-1400/03/09

ضترا3002 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,400 55.56
قیمت پایانی: 3,150 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,555 پایانی 3,150 0.00
بیشترین 1,555 کمترین 1,400
حجم 20 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 63,000
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
86 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده 1
1 حجم فروش 85
85.00 تغییر مالکیت 85.00

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5 خرید1,300 فروش1,700 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید1,100 فروش3,600 تعداد5 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید889 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد100 خرید102 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد100 خرید3 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.38 %
6 ماهه 24.38 %
9 ماهه 24.38 %
1 ساله 24.38 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 3,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 3,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 3,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 3,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 3,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 3,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 3,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها