اختیارخ شتران-7000-1399/11/14

ضترا1126 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,000 74.37
قیمت پایانی: 7,804 0.00

آخرین معامله

09:16
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,000 پایانی 7,804 0.00
بیشترین 2,000 کمترین 2,000
حجم 1 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 7.8 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

09:16
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
144 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده 1
18 حجم فروش 126
126.00 تغییر مالکیت 126.00

عرضه و تقاضا

09:16
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,999 تعداد5 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 64.4 %
6 ماهه 64.4 %
9 ماهه 64.4 %
1 ساله 64.4 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 7,804 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 7,804 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 7,804 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 7,804 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 7,804 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 7,804 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 7,804 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 7,804 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 7,804 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 7,804 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 7,804 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 7,804 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 7,804 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 7,804 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/17 پایانی : 7,804 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 650.00 30 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : ضصاد1100 آخرین : 721.00 282 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها