اختیارخ شتران-10000-1399/11/14

ضترا1117 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 300 92.71
قیمت پایانی: 4,113 0.00

آخرین معامله

1399/10/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 300 پایانی 4,113 0.00
بیشترین 300 کمترین 300
حجم 148 دفعات 28
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 225.68 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/25
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
10 حجم خرید -
3 تعداد فروشنده -
10 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2 خرید200 فروش400 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید150 فروش500 تعداد1 دستور1
دستور2 تعداد200 خرید10 فروش700 تعداد2 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش990 تعداد70 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,300 تعداد17 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 95 %
6 ماهه 95 %
9 ماهه 95 %
1 ساله 95 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148 دفعات : 28
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148 دفعات : 28
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148 دفعات : 28
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148 دفعات : 28
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148 دفعات : 28
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148 دفعات : 28
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148 دفعات : 28
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148 دفعات : 28
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148 دفعات : 28
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148 دفعات : 28
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148 دفعات : 28
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148 دفعات : 28
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148 دفعات : 28
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148 دفعات : 28
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148 دفعات : 28
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,400 2,500 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/22
نماد : ضگل1141 آخرین : 2,800 2,200 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/23
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1102 آخرین : 409.00 4 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 662.00 18 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1100 آخرین : 860.00 143 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها