زیره سبز0003شرکت مینوبذر(پ)

زیر0003پ04 | اختیار معامله - بورس کالا
غذایی بجز قند وشکر ( سایر محصولات غذایی )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

سایر محصولات غذایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 423,686 9.01
قیمت پایانی: 465,637 0.00

آخرین معامله

14:27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 423,686 پایانی 465,637 0.00
بیشترین 423,686 کمترین 423,686
حجم 558 دفعات 9
حد قیمت 423,686 - 468,284 ارزش 259.83 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

14:27
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

14:27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.23 %
6 ماهه 2.03 %
9 ماهه 24.79 %
1 ساله 24.79 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 465,637 درصد تغییر : 0.00 حجم : 558 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 465,637 درصد تغییر : 0.00 حجم : 558 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 465,637 درصد تغییر : 0.00 حجم : 558 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 465,637 درصد تغییر : 0.00 حجم : 558 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 465,637 درصد تغییر : 0.00 حجم : 558 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 465,637 درصد تغییر : 0.00 حجم : 558 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 465,637 درصد تغییر : 0.00 حجم : 558 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 465,637 درصد تغییر : 0.00 حجم : 558 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 465,637 درصد تغییر : 0.00 حجم : 558 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 465,637 درصد تغییر : 0.00 حجم : 558 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 465,637 درصد تغییر : 0.00 حجم : 558 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 465,637 درصد تغییر : 0.00 حجم : 558 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/16 پایانی : 465,637 درصد تغییر : 0.00 حجم : 558 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 465,637 درصد تغییر : 0.00 حجم : 558 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/14 پایانی : 465,637 درصد تغییر : 0.00 حجم : 558 دفعات : 9
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها