سر. سپه (حق تقدم)

وسپهح | حق تقدم - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,900 1.83
قیمت پایانی: 5,900 1.83

آخرین معامله

1400/04/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,080 پایانی 5,900 110.00
بیشترین 5,150 کمترین 5,150
حجم 143,676 دفعات 16
حد قیمت 5,410 - 6,610 ارزش 739.9 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/13
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/04/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد170,000 خرید5,920 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور10 تعداد1,049,780 خرید5,910 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور14 تعداد2,100,533 خرید5,900 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد204,000 خرید5,700 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد50,000 خرید5,550 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 103 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,654
P/E TTM 4.432

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 1,581 P/E مجمع 4.64
سود نقدی 1,300
درصد توزیع 82.23 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 140
6 ماهه % رتبه 406
9 ماهه % رتبه 319
1 ساله % رتبه 180
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
17.041 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 21.64

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 5,900 درصد تغییر : 1.83 حجم : 143,676 دفعات : 16
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 6,010 درصد تغییر : 4.60 حجم : 143,676 دفعات : 16
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 6,300 درصد تغییر : 12.90 حجم : 143,676 دفعات : 16
تاریخ : 1400/04/08 پایانی : 5,580 درصد تغییر : 0.00 حجم : 143,676 دفعات : 16
تاریخ : 1400/04/07 پایانی : 5,580 درصد تغییر : 3.96 حجم : 143,676 دفعات : 16
تاریخ : 1400/04/06 پایانی : 5,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 143,676 دفعات : 16
تاریخ : 1400/04/05 پایانی : 5,810 درصد تغییر : 11.73 حجم : 143,676 دفعات : 16
تاریخ : 1400/04/02 پایانی : 5,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 143,676 دفعات : 16
تاریخ : 1400/04/01 پایانی : 5,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 143,676 دفعات : 16
تاریخ : 1400/03/29 پایانی : 5,200 درصد تغییر : 1.56 حجم : 143,676 دفعات : 16
تاریخ : 1399/12/25 پایانی : 5,120 درصد تغییر : 0.99 حجم : 13 میلیون دفعات : 1,698
تاریخ : 1399/12/24 پایانی : 5,070 درصد تغییر : 1.00 حجم : 9.46 میلیون دفعات : 1,578
تاریخ : 1399/12/23 پایانی : 5,020 درصد تغییر : 1.83 حجم : 14.03 میلیون دفعات : 1,810
تاریخ : 1399/12/20 پایانی : 4,930 درصد تغییر : 3.33 حجم : 3.11 میلیون دفعات : 558
تاریخ : 1399/12/19 پایانی : 5,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.08 میلیون دفعات : 1,080
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وبیمهح آخرین : 10.00 1,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/25
نماد : صباح آخرین : 335.00 7,054 حجم : - ارزش بازار : 211.62 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/28
نماد : وآرینح آخرین : 99.00 2,900 حجم : 2.329 میلیون ارزش بازار : 11.091 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/29
نماد : اعتلاح آخرین : 10.00 1,340 حجم : - ارزش بازار : 1.198 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/19
نماد : وخارزمح آخرین : 470.00 4,230 حجم : 200.26 میلیون ارزش بازار : 6.47 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/5
نماد : ولقمانح آخرین : - 1,040 حجم : 366,652 ارزش بازار : 1.811 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/17
نماد : گوهرانح آخرین : 136.00 3,508 حجم : - ارزش بازار : 2.383 هزار میلیارد تاریخ : 1400/09/1
نماد : پردیسح آخرین : 45.00 1,165 حجم : 37.19 میلیون ارزش بازار : 1.252 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها