مواد اولیه دارویی البرز بالک

دبالک | سهام - فرابورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,015 5.00
قیمت پایانی: 15,605 1.27

آخرین معامله

1399/08/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 968,551 پایانی 15,605 200.00
بیشترین 14.696 میلیارد کمترین 15,030
حجم 968,551 دفعات 381
حد قیمت 15,015 - 16,595 ارزش 14.696 میلیارد
حجم مبنا 3.204 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/08/1
حقیقی حقوقی
147 تعداد خریدار 1
898,551 حجم خرید 70,000
122 تعداد فروشنده -
968,551 حجم فروش -
70,000 تغییر مالکیت 70,000

عرضه و تقاضا

1399/08/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش15,015 تعداد287,185 دستور24
دستور0 تعداد- خرید- فروش15,280 تعداد800 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش15,299 تعداد502 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش15,339 تعداد1,190 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش15,360 تعداد2,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 130
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 437
سود نقدی 100
درصد توزیع 22.88 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 47.13 % رتبه 219
6 ماهه 2.29 % رتبه 235
9 ماهه 15.37 % رتبه 209
1 ساله 121.35 % رتبه 225
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.774 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.78

P/B

% 65.36

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/01 پایانی : 15,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 968,551 دفعات : 381
تاریخ : 1399/07/30 پایانی : 15,605 درصد تغییر : 1.27 حجم : 968,551 دفعات : 381
تاریخ : 1399/07/29 پایانی : 15,805 درصد تغییر : 1.33 حجم : 814,834 دفعات : 238
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 16,018 درصد تغییر : 0.87 حجم : 533,576 دفعات : 143
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 16,159 درصد تغییر : 1.07 حجم : 1.048 میلیون دفعات : 548
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 16,333 درصد تغییر : 2.35 حجم : 1.795 میلیون دفعات : 650
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 16,726 درصد تغییر : 0.68 حجم : 1.56 میلیون دفعات : 867
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 16,841 درصد تغییر : 1.74 حجم : 1.865 میلیون دفعات : 764
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 17,139 درصد تغییر : 4.61 حجم : 3.31 میلیون دفعات : 825
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 16,384 درصد تغییر : 0.49 حجم : 3.315 میلیون دفعات : 1,053
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 16,464 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.51 میلیون دفعات : 1,116
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 16,464 درصد تغییر : 0.42 حجم : 3.51 میلیون دفعات : 1,116
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 16,533 درصد تغییر : 3.56 حجم : 2.058 میلیون دفعات : 197
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 15,964 درصد تغییر : 2.26 حجم : 3.653 میلیون دفعات : 765
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 16,333 درصد تغییر : 1.50 حجم : 942,259 دفعات : 234
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها