توزیع دارو پخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه سایر محصولات دارویی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 43,554 4.85
قیمت پایانی: 45,432 0.75

مشخصات

شرکت

نام شرکت : --- سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : --- وب سایت : ---

اعضای هیات مدیره

سال 1399 | تاریخ : 1399/03/21
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : محمدرضا مرادی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 66830494
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : تولید مواد اولیه داروپخش نام : محسن صفاجو مدرک تحصیلی : دکتری کد ملی : 58767886
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : کارخانجات داروپخش نام : داود رضا شفاعت مدرک تحصیلی : - کد ملی : 569900409
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : داروپخش نام : محمدرضا مرادی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 66830494
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری دارویی تامین نام : فریدون سیامک نژاد مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 42294576
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : شیمی دارویی داروپخش نام : علی مقدسی راد مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 4132976671
سال 1399 | تاریخ : 1399/02/21
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : محمدرضا مرادی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 66830494
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : تولید مواد اولیه داروپخش نام : محسن صفاجو مدرک تحصیلی : دکتری کد ملی : 58767886
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : کارخانجات داروپخش نام : داود رضا شفاعت مدرک تحصیلی : - کد ملی : 569900409
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : داروپخش نام : محمدرضا مرادی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 66830494
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری دارویی تامین نام : فریدون سیامک نژاد مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 42294576
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : شیمی دارویی داروپخش نام : علی مقدسی راد مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 4132976671
سال 1398 | تاریخ : 1398/12/17
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : محمدرضا مرادی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 66830494
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : تولید مواد اولیه داروپخش نام : علیرضا برقی مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 73363405
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : کارخانجات داروپخش نام : داود رضا شفاعت مدرک تحصیلی : - کد ملی : 569900409
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : داروپخش نام : محمدرضا مرادی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 66830494
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری دارویی تامین نام : فریدون سیامک نژاد مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 42294576
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : شیمی دارویی داروپخش نام : علی مقدسی راد مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد کد ملی : 4132976671
سال 1398 | تاریخ : 1398/10/30
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : محمدرضا مرادی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 66830494
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : تولید مواد اولیه داروپخش نام : علیرضا برقی مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 73363405
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : کارخانجات داروپخش نام : داود رضا شفاعت مدرک تحصیلی : - کد ملی : 569900409
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : داروپخش نام : محمدرضا مرادی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 66830494
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری دارویی تامین نام : فریدون سیامک نژاد مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 42294576
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : شیمی دارویی داروپخش نام : محمد علی اسدی مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری کد ملی : 3178789049
سال 1398 | تاریخ : 1398/02/28
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : محمدرضا مرادی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 66830494
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : کارخانجات داروپخش نام : داود رضا شفاعت مدرک تحصیلی : - کد ملی : 569900409
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : تولید مواد اولیه داروپخش نام : محمد ابراهیم راعی عزآبادی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 10669906
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : داروپخش نام : محمدرضا مرادی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 66830494
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری دارویی تامین نام : فریدون سیامک نژاد مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 42294576
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : شیمی دارویی داروپخش نام : محمد علی اسدی مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری کد ملی : 3178789049
سال 1397 | تاریخ : 1397/04/01
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : بیژن کلانتری اشان مدرک تحصیلی : دکتری کد ملی : 51754223
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : تولید مواد اولیه داروپخش نام : سید حسین دهدشتی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 1817096494
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : کارخانجات داروپخش نام : داود رضا شفاعت مدرک تحصیلی : - کد ملی : 569900409
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : داروپخش نام : بیژن کلانتری اشان مدرک تحصیلی : دکتری کد ملی : 51754223
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری دارویی تامین نام : احسان والی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 82664277
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : شیمی دارویی داروپخش نام : محمدحسین پاکساز مدرک تحصیلی : - کد ملی : 1754746128