توزیع دارو پخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه سایر محصولات دارویی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 41,950 5.00
قیمت پایانی: 44,109 0.11

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/08/05
تعداد:34
حجم:24,268
ارزش:1.018 میلیارد
اولین:41,950
کمترین:41,950
بیشترین:41,950
قیمت:41,950
تغییر:193.00
درصد تغییر:0.46
قیمت:44,109
تغییر:48.00
درصد تغییر:0.11
تاریخ : 1399/08/03
تعداد:120
حجم:104,983
ارزش:4.427 میلیارد
اولین:42,143
کمترین:42,143
بیشترین:43,200
قیمت:42,143
تغییر:1,697.00
درصد تغییر:3.87
قیمت:44,157
تغییر:204.00
درصد تغییر:0.46
تاریخ : 1399/08/01
تعداد:608
حجم:538,218
ارزش:23.309 میلیارد
اولین:538,218
کمترین:43,250
بیشترین:23.309 میلیارد
قیمت:43,840
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:44,361
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/07/30
تعداد:608
حجم:538,218
ارزش:23.309 میلیارد
اولین:43,250
کمترین:43,161
بیشترین:47,190
قیمت:43,840
تغییر:286.00
درصد تغییر:0.66
قیمت:44,361
تغییر:1,071.00
درصد تغییر:2.36
تاریخ : 1399/07/29
تعداد:289
حجم:159,741
ارزش:6.947 میلیارد
اولین:159,741
کمترین:43,486
بیشترین:6.947 میلیارد
قیمت:43,554
تغییر:220.00
درصد تغییر:0.50
قیمت:45,432
تغییر:342.00
درصد تغییر:0.75
تاریخ : 1399/07/28
تعداد:132
حجم:140,684
ارزش:6.158 میلیارد
اولین:43,774
کمترین:43,774
بیشترین:43,774
قیمت:43,774
تغییر:719.00
درصد تغییر:1.62
قیمت:45,774
تغییر:303.00
درصد تغییر:0.66
تاریخ : 1399/07/27
تعداد:528
حجم:359,269
ارزش:16.017 میلیارد
اولین:44,590
کمترین:44,493
بیشترین:46,830
قیمت:44,493
تغییر:1,972.00
درصد تغییر:4.24
قیمت:46,077
تغییر:757.00
درصد تغییر:1.62
تاریخ : 1399/07/23
تعداد:665
حجم:864,377
ارزش:40.239 میلیارد
اولین:49,649
کمترین:46,465
بیشترین:49,649
قیمت:46,465
تغییر:1,835.00
درصد تغییر:3.80
قیمت:46,834
تغییر:2,076.00
درصد تغییر:4.25
تاریخ : 1399/07/22
تعداد:822
حجم:624,888
ارزش:30.098 میلیارد
اولین:48,010
کمترین:47,706
بیشترین:50,160
قیمت:48,300
تغییر:1,198.00
درصد تغییر:2.42
قیمت:48,910
تغییر:1,306.00
درصد تغییر:2.60
تاریخ : 1399/07/21
تعداد:714
حجم:794,941
ارزش:39.566 میلیارد
اولین:49,700
کمترین:49,498
بیشترین:51,500
قیمت:49,498
تغییر:1,152.00
درصد تغییر:2.27
قیمت:50,216
تغییر:1,887.00
درصد تغییر:3.62
تاریخ : 1399/07/20
تعداد:1,615
حجم:1.404 میلیون
ارزش:73.142 میلیارد
اولین:50,620
کمترین:49,650
بیشترین:53,880
قیمت:50,650
تغییر:2,110.00
درصد تغییر:4.00
قیمت:52,103
تغییر:3.00
درصد تغییر:0.01
تاریخ : 1399/07/19
تعداد:989
حجم:950,911
ارزش:49.578 میلیارد
اولین:52,000
کمترین:49,010
بیشترین:52,950
قیمت:52,760
تغییر:1,606.00
درصد تغییر:3.14
قیمت:52,100
تغییر:1,164.00
درصد تغییر:2.29
تاریخ : 1399/07/17
تعداد:1,180
حجم:1.064 میلیون
ارزش:54.22 میلیارد
اولین:1.064 میلیون
کمترین:51,154
بیشترین:54.22 میلیارد
قیمت:51,154
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:50,936
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/07/16
تعداد:1,180
حجم:1.064 میلیون
ارزش:54.22 میلیارد
اولین:51,154
کمترین:49,192
بیشترین:51,154
قیمت:51,154
تغییر:1,342.00
درصد تغییر:2.69
قیمت:50,936
تغییر:2,217.00
درصد تغییر:4.55
تاریخ : 1399/07/15
تعداد:227
حجم:574,837
ارزش:28.553 میلیارد
اولین:49,500
کمترین:47,231
بیشترین:49,812
قیمت:49,812
تغییر:1,822.00
درصد تغییر:3.80
قیمت:48,719
تغییر:1,279.00
درصد تغییر:2.70
تاریخ : 1399/07/14
تعداد:764
حجم:854,631
ارزش:40.333 میلیارد
اولین:46,418
کمترین:46,418
بیشترین:49,000
قیمت:47,990
تغییر:1,138.00
درصد تغییر:2.43
قیمت:47,440
تغییر:1,421.00
درصد تغییر:2.91
تاریخ : 1399/07/13
تعداد:338
حجم:204,355
ارزش:9.621 میلیارد
اولین:50,440
کمترین:46,852
بیشترین:50,440
قیمت:46,852
تغییر:3,248.00
درصد تغییر:6.48
قیمت:48,861
تغییر:456.00
درصد تغییر:0.93
تاریخ : 1399/07/12
تعداد:1,471
حجم:1.116 میلیون
ارزش:55.054 میلیارد
اولین:47,373
کمترین:47,373
بیشترین:51,350
قیمت:50,100
تغییر:2,604.00
درصد تغییر:5.48
قیمت:49,317
تغییر:549.00
درصد تغییر:1.10
تاریخ : 1399/07/10
تعداد:102
حجم:50,572
ارزش:2.402 میلیارد
اولین:50,572
کمترین:47,496
بیشترین:2.402 میلیارد
قیمت:47,496
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:49,866
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/07/09
تعداد:102
حجم:50,572
ارزش:2.402 میلیارد
اولین:47,496
کمترین:47,496
بیشترین:47,496
قیمت:47,496
تغییر:93.00
درصد تغییر:0.20
قیمت:49,866
تغییر:129.00
درصد تغییر:0.26
تاریخ : 1399/07/08
تعداد:48
حجم:38,506
ارزش:1.832 میلیارد
اولین:47,589
کمترین:47,589
بیشترین:47,589
قیمت:47,589
تغییر:75.00
درصد تغییر:0.16
قیمت:49,995
تغییر:98.00
درصد تغییر:0.20
تاریخ : 1399/07/07
تعداد:19
حجم:30,897
ارزش:1.473 میلیارد
اولین:47,664
کمترین:47,664
بیشترین:47,664
قیمت:47,664
تغییر:121.00
درصد تغییر:0.25
قیمت:50,093
تغییر:79.00
درصد تغییر:0.16
تاریخ : 1399/07/06
تعداد:58
حجم:49,510
ارزش:2.366 میلیارد
اولین:47,785
کمترین:47,785
بیشترین:47,785
قیمت:47,785
تغییر:647.00
درصد تغییر:1.34
قیمت:50,172
تغییر:127.00
درصد تغییر:0.25
تاریخ : 1399/07/05
تعداد:391
حجم:270,804
ارزش:13.137 میلیارد
اولین:48,440
کمترین:48,432
بیشترین:49,798
قیمت:48,432
تغییر:1,367.00
درصد تغییر:2.75
قیمت:50,299
تغییر:682.00
درصد تغییر:1.34
تاریخ : 1399/07/02
تعداد:1,178
حجم:1.024 میلیون
ارزش:52.228 میلیارد
اولین:54,790
کمترین:49,799
بیشترین:54,790
قیمت:49,799
تغییر:3,891.00
درصد تغییر:7.25
قیمت:50,981
تغییر:1,439.00
درصد تغییر:2.75
تاریخ : 1399/07/01
تعداد:2,045
حجم:2.079 میلیون
ارزش:109.004 میلیارد
اولین:49,069
کمترین:49,069
بیشترین:54,233
قیمت:53,690
تغییر:3,711.00
درصد تغییر:7.43
قیمت:52,420
تغییر:769.00
درصد تغییر:1.49
تاریخ : 1399/06/31
تعداد:169
حجم:330,897
ارزش:16.538 میلیارد
اولین:49,979
کمترین:49,979
بیشترین:49,979
قیمت:49,979
تغییر:332.00
درصد تغییر:0.66
قیمت:51,651
تغییر:958.00
درصد تغییر:1.82
تاریخ : 1399/06/30
تعداد:252
حجم:125,717
ارزش:6.341 میلیارد
اولین:50,500
کمترین:50,311
بیشترین:51,300
قیمت:50,311
تغییر:1,977.00
درصد تغییر:3.78
قیمت:52,609
تغییر:349.00
درصد تغییر:0.66
تاریخ : 1399/06/29
تعداد:1,215
حجم:760,075
ارزش:39.943 میلیارد
اولین:52,288
کمترین:52,288
بیشترین:53,990
قیمت:52,288
تغییر:2,220.00
درصد تغییر:4.07
قیمت:52,958
تغییر:2,081.00
درصد تغییر:3.78
تاریخ : 1399/06/26
تعداد:1,503
حجم:1.227 میلیون
ارزش:67.506 میلیارد
اولین:59,000
کمترین:54,508
بیشترین:59,000
قیمت:54,508
تغییر:3,292.00
درصد تغییر:5.70
قیمت:55,039
تغییر:2,337.00
درصد تغییر:4.07