توزیع دارو پخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه سایر محصولات دارویی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 43,554 4.85
قیمت پایانی: 45,432 0.75

EPS

سال مالی 1399/12/29

423.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
423.00 (0٪)
سرمایه : 600 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

1,683

سود واقعی

1,630

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/02/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,683.00
1,630.00 (97٪)
سرمایه : 600 میلیارد
تاریخ : 1399/02/27 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,683.00 (0٪)
سرمایه : 600 میلیارد
تاریخ : 1399/02/08 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,792.00 (0٪)
سرمایه : 600 میلیارد
تاریخ : 1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,999.00 (0٪)
سرمایه : 600 میلیارد
تاریخ : 1398/08/30 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,078.00 (0٪)
سرمایه : 600 میلیارد
تاریخ : 1398/07/09 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,085.00 (0٪)
سرمایه : 600 میلیارد
تاریخ : 1398/06/23 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
387.00 (0٪)
سرمایه : 600 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

2,568

سود واقعی

2,320

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1398/03/04 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,568.00
2,320.00 (90٪)
سرمایه : 300 میلیارد
تاریخ : 1398/02/25 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,568.00 (0٪)
سرمایه : 300 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

2,284

سود واقعی

2,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1397/03/27 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,284.00
2,000.00 (88٪)
سرمایه : 300 میلیارد
تاریخ : 1397/03/06 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,284.00 (0٪)
سرمایه : 300 میلیارد

سال مالی 1399/12/29

423.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
423.00 (0٪)
سرمایه : 600 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

1,683

سود واقعی

1,630

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/02/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,683.00
1,630.00 (97٪)
سرمایه : 600 میلیارد
تاریخ : 1399/02/27 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,683.00 (0٪)
سرمایه : 600 میلیارد
تاریخ : 1399/02/08 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,792.00 (0٪)
سرمایه : 600 میلیارد
تاریخ : 1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,999.00 (0٪)
سرمایه : 600 میلیارد
تاریخ : 1398/08/30 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,078.00 (0٪)
سرمایه : 600 میلیارد
تاریخ : 1398/07/09 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,085.00 (0٪)
سرمایه : 600 میلیارد
تاریخ : 1398/06/23 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
387.00 (0٪)
سرمایه : 600 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

1,284

سود واقعی

1,160

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1398/03/04 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,284.00
1,160.00 (90٪)
سرمایه : 600 میلیارد
تاریخ : 1398/02/25 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,284.00 (0٪)
سرمایه : 600 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

1,142

سود واقعی

1,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1397/03/27 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,142.00
1,000.00 (88٪)
سرمایه : 600 میلیارد
تاریخ : 1397/03/06 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,142.00 (0٪)
سرمایه : 600 میلیارد