توزیع دارو پخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه سایر محصولات دارویی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 43,554 4.85
قیمت پایانی: 45,432 0.75

افزایش سرمایه

1398/06/23

100% افزایش

سرمایه قبلی : 300 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 600 میلیارد اندوخته : 300 میلیارد تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 300 میلیارد صرف سهام : -