بانک ملت

وبملت2 | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( زیر گروه سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,480 0.00
قیمت پایانی: 6,480 0.00

آخرین معامله

1399/07/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,480 پایانی 6,480 0.00
بیشترین 6,480 کمترین 6,480
حجم 2.671 میلیارد دفعات 7
حد قیمت 5,995 - 6,625 ارزش 17.31 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/07/21
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 2.671 میلیارد
- تعداد فروشنده 7
- حجم فروش 2.671 میلیارد
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/07/21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1341.638 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 6,480 درصد تغییر : 10.58 حجم : 2.671 میلیارد دفعات : 7
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 5,860 درصد تغییر : 4.64 حجم : 2.685 میلیون دفعات : 8
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 5,600 درصد تغییر : 3.13 حجم : 51.033 میلیون دفعات : 23
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 5,430 درصد تغییر : 3.72 حجم : 6.389 میلیون دفعات : 2
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 5,640 درصد تغییر : 4.33 حجم : 54.554 میلیون دفعات : 5
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 5,406 درصد تغییر : 0.44 حجم : 2.001 میلیارد دفعات : 7
تاریخ : 1399/07/08 پایانی : 5,430 درصد تغییر : 8.12 حجم : 44 میلیون دفعات : 2
تاریخ : 1399/07/05 پایانی : 5,910 درصد تغییر : 2.78 حجم : 200 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/07/02 پایانی : 5,750 درصد تغییر : 4.74 حجم : 2.13 میلیارد دفعات : 7
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 5,490 درصد تغییر : 9.85 حجم : 29,531 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 6,090 درصد تغییر : 3.03 حجم : 15 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 6,280 درصد تغییر : 5.18 حجم : 1.38 میلیارد دفعات : 7
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 5,971 درصد تغییر : 64.88 حجم : 60.664 میلیون دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/30 پایانی : 17,000 درصد تغییر : 5.56 حجم : 28.6 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/29 پایانی : 18,000 درصد تغییر : 125.00 حجم : 26 میلیون دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وانصار آخرین : 2.00 2,088 حجم : - ارزش بازار : 20.86 هزار میلیارد تاریخ : 1399/02/17
نماد : سمایه آخرین : - 1,226 حجم : 10,000 ارزش بازار : 38.552 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : وگردش آخرین : 45.00 758 حجم : 2.793 میلیون ارزش بازار : 127.8 هزار میلیارد تاریخ : 1399/07/2
نماد : وثامن آخرین : - 1,000 حجم : - ارزش بازار : 1.5 هزار میلیارد تاریخ : 1395/03/19
نماد : وملل آخرین : 12,920 14,119 حجم : 24.242 میلیون ارزش بازار : 81.549 هزار میلیارد تاریخ : 09:58
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها