تولید نیروی برق دماوند

دماوند | سهام - فرابورس
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 77,185 5.00
قیمت پایانی: 79,422 2.25

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 77,185 پایانی 79,422 1,825.00
بیشترین 77,185 کمترین 77,185
حجم 495,983 دفعات 323
حد قیمت 77,185 - 85,309 ارزش 38.282 میلیارد
حجم مبنا 1.104 میلیون حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
268 تعداد خریدار -
495,983 حجم خرید -
15 تعداد فروشنده -
495,983 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد15,350 خرید77,185 فروش77,185 تعداد6.61 میلیون دستور2305
دستور1 تعداد380 خرید63,922 فروش77,186 تعداد4,186 دستور11
دستور0 تعداد- خرید- فروش77,187 تعداد2,450 دستور3
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
219.205 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 81,247 درصد تغییر : 0.55 حجم : 122,105 دفعات : 175
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 81,699 درصد تغییر : 4.25 حجم : 2.892 میلیون دفعات : 2,279
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 85,329 درصد تغییر : 3.43 حجم : 15.294 میلیون دفعات : 12,300
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 82,502 درصد تغییر : 4.85 حجم : 10.888 میلیون دفعات : 7,793
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 78,688 درصد تغییر : 1.29 حجم : 10.255 میلیون دفعات : 8,356
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 77,686 درصد تغییر : 4.70 حجم : 6.778 میلیون دفعات : 4,673
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 74,200 درصد تغییر : 1.09 حجم : 7.029 میلیون دفعات : 6,836
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 73,403 درصد تغییر : 4.58 حجم : 11.753 میلیون دفعات : 6,219
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 70,192 درصد تغییر : 4.68 حجم : 1.034 میلیون دفعات : 108
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 67,054 درصد تغییر : 3.63 حجم : 9.44 میلیون دفعات : 4,832
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 64,706 درصد تغییر : 3.17 حجم : 9.523 میلیون دفعات : 5,538
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 62,717 درصد تغییر : 4.39 حجم : 2.985 میلیون دفعات : 2,368
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 60,082 درصد تغییر : 3.29 حجم : 6.611 میلیون دفعات : 4,178
تاریخ : 1399/07/08 پایانی : 58,167 درصد تغییر : 4.21 حجم : 6.1 میلیون دفعات : 4,874
تاریخ : 1399/07/07 پایانی : 60,725 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.13 میلیون دفعات : 365
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : دماوند آخرین : - 77,185 حجم : 101,812 ارزش بازار : 37.408 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها