پتروشیمی تندگویان

گویان | سهام - فرابورس
محصولات شیمیایی ( زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,680 3.91
قیمت پایانی: 13,552 4.80

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,525 پایانی 13,552 684.00
بیشترین 13,750 کمترین 13,525
حجم 58.438 میلیون دفعات 9,686
حد قیمت 13,525 - 14,947 ارزش 791.96 میلیارد
حجم مبنا 7.948 میلیون حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,915 تعداد خریدار 6
57.314 میلیون حجم خرید 1.124 میلیون
5,979 تعداد فروشنده 2
58.388 میلیون حجم فروش 50,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور91 تعداد1.077 میلیون خرید13,680 فروش13,680 تعداد447,814 دستور137
دستور1 تعداد1,000 خرید13,678 فروش13,689 تعداد1,378 دستور4
دستور1 تعداد500 خرید13,670 فروش13,699 تعداد7,029 دستور2
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
324.674 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 14,236 درصد تغییر : 1.86 حجم : 2.949 میلیون دفعات : 1,131
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 14,505 درصد تغییر : 3.93 حجم : 30.177 میلیون دفعات : 9,231
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 15,099 درصد تغییر : 4.56 حجم : 80.589 میلیون دفعات : 22,086
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 15,821 درصد تغییر : 1.92 حجم : 62.453 میلیون دفعات : 19,956
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 16,130 درصد تغییر : 3.13 حجم : 81.457 میلیون دفعات : 24,216
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 16,651 درصد تغییر : 3.55 حجم : 94.161 میلیون دفعات : 25,231
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 16,080 درصد تغییر : 3.71 حجم : 107.681 میلیون دفعات : 31,778
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 16,699 درصد تغییر : 2.02 حجم : 117.388 میلیون دفعات : 38,430
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 17,044 درصد تغییر : 3.97 حجم : 28.193 میلیون دفعات : 3,509
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 16,394 درصد تغییر : 4.85 حجم : 44.867 میلیون دفعات : 7,820
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 17,229 درصد تغییر : 3.42 حجم : 92.686 میلیون دفعات : 22,019
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 17,839 درصد تغییر : 4.41 حجم : 31.849 میلیون دفعات : 9,812
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 17,085 درصد تغییر : 1.92 حجم : 76.127 میلیون دفعات : 21,885
تاریخ : 1399/07/08 پایانی : 16,764 درصد تغییر : 2.51 حجم : 138.431 میلیون دفعات : 30,731
تاریخ : 1399/07/07 پایانی : 17,195 درصد تغییر : 1.31 حجم : 1.839 میلیون دفعات : 875
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شپترو آخرین : 40.00 1,452 حجم : 30.719 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/05/25
نماد : شمواد آخرین : 46.00 3,701 حجم : - ارزش بازار : 7.96 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/1
نماد : شپلی آخرین : 9.00 487 حجم : 31.314 میلیون ارزش بازار : 26.461 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/11
نماد : شپمچا آخرین : 519.00 9,879 حجم : 4,185 ارزش بازار : 30 میلیارد تاریخ : 1399/02/16
نماد : شفارا آخرین : 181.00 3,810 حجم : 112,123 ارزش بازار : 1.268 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/29
نماد : شپدیس آخرین : - 97,800 حجم : 1.986 میلیون ارزش بازار : 97.73 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خراسان آخرین : 563.00 11,827 حجم : 353,973 ارزش بازار : 173.621 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/17
نماد : جم آخرین : - 46,500 حجم : 1.598 میلیون ارزش بازار : 450.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پترول آخرین : - 14,050 حجم : 14.096 میلیون ارزش بازار : 276.4 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : 7.001 هزار میلیارد تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها