داروسازی‌ فارابی‌

دفارا | سهام - بورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 68,300 0.35
قیمت پایانی: 68,950 0.60

آخرین معامله

1399/08/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 469,157 پایانی 68,950 410.00
بیشترین 32.431 میلیارد کمترین 67,840
حجم 469,157 دفعات 564
حد قیمت 65,120 - 71,960 ارزش 32.431 میلیارد
حجم مبنا 725,163 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/08/1
حقیقی حقوقی
216 تعداد خریدار 2
428,357 حجم خرید 40,800
261 تعداد فروشنده 1
452,821 حجم فروش 16,336
24,464 تغییر مالکیت 24,464

عرضه و تقاضا

1399/08/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد23,073 خرید68,300 فروش68,300 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد220 خرید68,140 فروش68,930 تعداد2,454 دستور1
دستور1 تعداد84 خرید68,120 فروش69,000 تعداد18,819 دستور4
دستور1 تعداد84 خرید68,110 فروش69,300 تعداد20,000 دستور1
دستور2 تعداد5,100 خرید68,000 فروش69,380 تعداد1,500 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 884
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 6,484
سود نقدی 6,130
درصد توزیع 94.54 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 31.97 % رتبه 274
6 ماهه 19.17 % رتبه 222
9 ماهه 94.6 % رتبه 239
1 ساله 195.32 % رتبه 220
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
41.37 هزار میلیارد

ارزش بازار

21.62

P/B

% 17.08

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/01 پایانی : 68,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 469,157 دفعات : 564
تاریخ : 1399/07/30 پایانی : 68,950 درصد تغییر : 0.60 حجم : 469,157 دفعات : 564
تاریخ : 1399/07/29 پایانی : 68,540 درصد تغییر : 3.38 حجم : 471,619 دفعات : 398
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 70,940 درصد تغییر : 1.64 حجم : 315,925 دفعات : 293
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 72,120 درصد تغییر : 2.29 حجم : 383,019 دفعات : 526
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 73,810 درصد تغییر : 4.84 حجم : 883,873 دفعات : 656
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 77,560 درصد تغییر : 1.90 حجم : 549,329 دفعات : 765
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 79,060 درصد تغییر : 2.55 حجم : 936,849 دفعات : 1,073
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 81,130 درصد تغییر : 4.25 حجم : 1.457 میلیون دفعات : 1,484
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 77,820 درصد تغییر : 8.69 حجم : 1.547 میلیون دفعات : 1,128
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 71,600 درصد تغییر : 3.77 حجم : 529,652 دفعات : 259
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 69,000 درصد تغییر : 3.06 حجم : 686,636 دفعات : 796
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 71,180 درصد تغییر : 3.01 حجم : 866,402 دفعات : 729
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 73,390 درصد تغییر : 3.15 حجم : 2.005 میلیون دفعات : 1,205
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 71,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.172 میلیون دفعات : 911
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها