خدمات حمایتی کشاورزی

خدمات کشاورزی | سهام - فرابورس
زراعت و خدمات وابسته ( فعالیتهای حمایتی تولید محصولات )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

فعالیتهای حمایتی تولید محصولات

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: - 0.00

آخرین معامله

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی - پایانی - 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 826
6 ماهه % رتبه 828
9 ماهه % رتبه 828
1 ساله % رتبه 830
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/02/17 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/14 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/13 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/12 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/11 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/10 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/07 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/06 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/05 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/04 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/03 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/11/30 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/11/29 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/11/28 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/11/27 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها