پخش هجرت

هجرت | سهام - فرابورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه سایر محصولات دارویی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 57,466 5.00
قیمت پایانی: 60,451 0.06

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 57,466 پایانی 60,451 39.00
بیشترین 57,466 کمترین 57,466
حجم 10,599 دفعات 28
حد قیمت 57,466 - 63,514 ارزش 609.082 میلیون
حجم مبنا 817,274 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
20 تعداد خریدار 1
10,140 حجم خرید 459
2 تعداد فروشنده -
10,599 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش57,466 تعداد111,476 دستور129
دستور0 تعداد- خرید- فروش57,486 تعداد452 دستور4
دستور0 تعداد- خرید- فروش59,980 تعداد2,000 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش59,940 تعداد99 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش59,950 تعداد200 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 665
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 3,036
سود نقدی 2,915
درصد توزیع 96.01 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.65 % رتبه 243
6 ماهه 17.02 % رتبه 269
9 ماهه 107.47 % رتبه 243
1 ساله 128.08 % رتبه 209
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
27.221 هزار میلیارد

ارزش بازار

28.89

P/B

% 15.06

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 60,490 درصد تغییر : 0.04 حجم : 5,613 دفعات : 11
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 60,511 درصد تغییر : 1.09 حجم : 223,267 دفعات : 142
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 61,179 درصد تغییر : 1.89 حجم : 330,471 دفعات : 275
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 62,356 درصد تغییر : 0.62 حجم : 200,769 دفعات : 340
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 62,746 درصد تغییر : 1.33 حجم : 300,572 دفعات : 462
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 63,592 درصد تغییر : 0.75 حجم : 567,139 دفعات : 818
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 63,118 درصد تغییر : 4.53 حجم : 839,703 دفعات : 570
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 60,384 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.062 میلیون دفعات : 509
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 60,384 درصد تغییر : 4.99 حجم : 1.062 میلیون دفعات : 509
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 57,513 درصد تغییر : 1.12 حجم : 214,534 دفعات : 143
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 56,874 درصد تغییر : 1.86 حجم : 306,879 دفعات : 295
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 57,951 درصد تغییر : 3.13 حجم : 604,425 دفعات : 549
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 59,821 درصد تغییر : 1.29 حجم : 1.205 میلیون دفعات : 847
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 60,603 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,396 دفعات : 29
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 60,603 درصد تغییر : 0.05 حجم : 8,396 دفعات : 29
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها