افرانت

افرا | سهام - فرابورس
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن ( سایر فعالیت های رایانه ای )
گروه:

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

زیر گروه:

سایر فعالیت های رایانه ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 59,386 5.00
قیمت پایانی: 62,248 0.42

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 59,386 پایانی 62,248 263.00
بیشترین 59,386 کمترین 59,386
حجم 66,170 دفعات 4
حد قیمت 59,386 - 65,636 ارزش 3.93 میلیارد
حجم مبنا 785,522 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 1
5,170 حجم خرید 61,000
1 تعداد فروشنده -
66,170 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش59,386 تعداد994,645 دستور125
دستور0 تعداد- خرید- فروش59,390 تعداد90 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش59,398 تعداد482 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش61,423 تعداد821 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش61,880 تعداد830 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 255
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 613
سود نقدی 560
درصد توزیع 91.35 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 62.8 % رتبه 283
6 ماهه 160.51 % رتبه 367
9 ماهه 238.71 % رتبه 353
1 ساله 646.31 % رتبه 398
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
39.069 هزار میلیارد

ارزش بازار

42.36

P/B

% 16.5

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 62,511 درصد تغییر : 0.02 حجم : 3,224 دفعات : 16
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 62,524 درصد تغییر : 1.77 حجم : 284,406 دفعات : 97
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 63,652 درصد تغییر : 0.73 حجم : 1.1 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 64,121 درصد تغییر : 3.53 حجم : 967,549 دفعات : 763
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 61,933 درصد تغییر : 4.87 حجم : 4.423 میلیون دفعات : 992
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 65,104 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.581 میلیون دفعات : 294
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 68,530 درصد تغییر : 0.01 حجم : 1,756 دفعات : 13
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 68,538 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,513 دفعات : 14
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 68,538 درصد تغییر : 0.07 حجم : 10,513 دفعات : 14
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 68,587 درصد تغییر : 0.01 حجم : 766 دفعات : 4
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 68,591 درصد تغییر : 0.01 حجم : 764 دفعات : 2
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 68,595 درصد تغییر : 0.04 حجم : 5,631 دفعات : 6
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 68,622 درصد تغییر : 0.01 حجم : 1,155 دفعات : 6
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 68,627 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,224 دفعات : 9
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 68,627 درصد تغییر : 0.02 حجم : 2,224 دفعات : 9
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیستم آخرین : 40.00 4,999 حجم : 469,575 ارزش بازار : 21.683 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/5
نماد : رکیش آخرین : - 13,940 حجم : 8,655 ارزش بازار : 4.401 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها