تولید ژلاتین کپسول ایران

دکپسول | سهام - فرابورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه سایر محصولات دارویی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 34,622 5.00
قیمت پایانی: 36,436 0.02

آخرین معامله

10:33
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 34,622 پایانی 36,436 8.00
بیشترین 34,622 کمترین 34,622
حجم 6,246 دفعات 7
حد قیمت 34,622 - 38,266 ارزش 216.249 میلیون
حجم مبنا 1.37 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:33
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار -
6,246 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
6,246 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:33
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش34,622 تعداد743,386 دستور100
دستور0 تعداد- خرید- فروش34,626 تعداد1,320 دستور3
دستور0 تعداد- خرید- فروش36,300 تعداد140 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش36,300 تعداد140 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش36,448 تعداد2,353 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 451
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,229
سود نقدی 1,250
درصد توزیع 101.71 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.09 % رتبه 282
6 ماهه 12.02 % رتبه 320
9 ماهه 73.91 % رتبه 289
1 ساله 129.25 % رتبه 271
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.289 هزار میلیارد

ارزش بازار

21.48

P/B

% 30.9

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 36,444 درصد تغییر : 0.01 حجم : 3,086 دفعات : 13
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 36,448 درصد تغییر : 0.16 حجم : 43,657 دفعات : 48
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 36,506 درصد تغییر : 0.15 حجم : 38,567 دفعات : 82
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 36,560 درصد تغییر : 1.96 حجم : 525,225 دفعات : 371
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 37,292 درصد تغییر : 1.77 حجم : 491,685 دفعات : 332
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 37,965 درصد تغییر : 0.30 حجم : 650,682 دفعات : 642
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 37,851 درصد تغییر : 0.81 حجم : 932,171 دفعات : 628
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 38,160 درصد تغییر : 0.00 حجم : 977,918 دفعات : 870
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 38,160 درصد تغییر : 3.41 حجم : 977,918 دفعات : 870
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 39,509 درصد تغییر : 0.98 حجم : 406,160 دفعات : 158
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 39,901 درصد تغییر : 0.13 حجم : 30,702 دفعات : 22
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 39,951 درصد تغییر : 0.54 حجم : 132,744 دفعات : 143
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 40,167 درصد تغییر : 0.81 حجم : 199,781 دفعات : 75
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 40,494 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,102 دفعات : 18
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 40,494 درصد تغییر : 0.03 حجم : 8,102 دفعات : 18
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها