گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

وامید | سهام - بورس
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی ( شرکتهای صنعتی چند رشته ای )
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 36,000 4.17
قیمت پایانی: 34,640 0.23

گردش وجوه نقد

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1.544 هزار میلیارد 5.076 هزار میلیارد 4.127 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

سود سهام پرداختی

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
2.512 - هزار میلیارد 2.528 - هزار میلیارد 4.018 - هزار میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
2.512 - هزار میلیارد 2.528 - هزار میلیارد 4.018 - هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
305 - میلیون 1.73 - میلیارد 873 - میلیون

فروش دارایی ثابت مشهود

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 5.08 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
113 - میلیون 11.52 - میلیارد 590.55 - میلیارد

خرید سایر دارایی ها

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- 1.165 - هزار میلیارد -

خرید دارایی های نامشهود

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

فروش دارایی های نامشهود

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- 11 میلیون -

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
113 - میلیون 1.176 - هزار میلیارد 585.47 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
968.84 - میلیارد 1.37 هزار میلیارد 477.17 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

باز پرداخت تسهیلات مالی

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
968.84 - میلیارد 1.37 هزار میلیارد 477.17 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1.71 هزار میلیارد 340.47 میلیارد 1.71 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- 164 میلیون 11 میلیون

مانده وجه نقد در انتهای سال

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
741.63 میلیارد 1.71 هزار میلیارد 1.233 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
657.89 میلیارد 4.774 هزار میلیارد 751.72 میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

وجوه حاصل از فروش سهام شرکت اصلی توسط فرعی

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
34.958 هزار میلیارد 25.489 هزار میلیارد 10.419 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
34.958 هزار میلیارد 25.489 هزار میلیارد 10.419 هزار میلیارد

سود ناویژه

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
34.958 هزار میلیارد 25.489 هزار میلیارد 10.419 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
207.13 میلیارد 167.89 میلیارد 134.37 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
153.94 میلیارد - 16.1 - میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
34.905 هزار میلیارد 25.321 هزار میلیارد 10.268 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
23.872 هزار میلیارد 14.858 هزار میلیارد 10.315 هزار میلیارد

مالیات

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
12.15 میلیارد 573 میلیون 8.63 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
23.859 هزار میلیارد 14.858 هزار میلیارد 10.307 هزار میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
10.716 هزار میلیارد 9.378 هزار میلیارد 8.865 هزار میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
9 - هزار میلیارد 8.4 - هزار میلیارد 7.98 - هزار میلیارد

سود قابل تخصیص

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
25.575 هزار میلیارد 15.836 هزار میلیارد 11.192 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1.193 هزار میلیارد 742.88 میلیارد 515.34 میلیارد

سایر اندوخته ها

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
4.997 هزار میلیارد 4.377 هزار میلیارد 1.298 هزار میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
15 هزار میلیارد 9 هزار میلیارد 8.4 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
4.385 هزار میلیارد 1.716 هزار میلیارد 978.26 میلیارد

سرمایه

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد

EPS خالص

1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
795.31 495.25 343.56