کویر تایر

پکویر | سهام - فرابورس
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,080 0.00
قیمت پایانی: 14,840 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 120,692 پایانی 14,840 0.00
بیشترین 1.699 میلیارد کمترین 14,080
حجم 98,280 دفعات 35
حد قیمت 14,120 - 15,600 ارزش 1.39 میلیارد
حجم مبنا 3.344 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
34 تعداد خریدار -
98,280 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
98,280 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش14,120 تعداد1.522 میلیون دستور158
دستور0 تعداد- خرید- فروش14,210 تعداد2,461 دستور4
دستور0 تعداد- خرید- فروش14,400 تعداد10,000 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش14,500 تعداد350 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش14,540 تعداد55,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 443
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 336
سود نقدی 200
درصد توزیع 59.52 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 40.72 % رتبه 274
6 ماهه 5.95 % رتبه 335
9 ماهه 217.49 % رتبه 334
1 ساله 361.34 % رتبه 294
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
32.351 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.71

P/B

% 32.57

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 24,889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.067 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 24,889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.067 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 24,889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.067 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 24,889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.067 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 24,889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.067 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 24,889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.067 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 24,889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.067 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 24,889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.067 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 24,889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.067 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 24,889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.067 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 24,889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.067 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 24,889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.067 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 24,889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.067 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 24,889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.067 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 24,889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.067 میلیون دفعات : 454
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها