سیمان فارس نو

سفانو | سهام - بورس
سیمان، آهک و گچ ( زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ )
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,510 4.98
قیمت پایانی: 32,050 0.19

آخرین معامله

12:27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 60,720 پایانی 32,050 60.00
بیشترین 1.853 میلیارد کمترین 30,510
حجم 60,720 دفعات 40
حد قیمت 30,510 - 33,710 ارزش 1.853 میلیارد
حجم مبنا 1.531 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:27
حقیقی حقوقی
25 تعداد خریدار -
60,720 حجم خرید -
11 تعداد فروشنده -
60,720 حجم فروش -
60,000 تغییر مالکیت 60,000

عرضه و تقاضا

12:27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد600 خرید30,510 فروش30,510 تعداد319,722 دستور39
دستور1 تعداد100 خرید10,000 فروش31,900 تعداد120 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش31,980 تعداد180 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش31,000 تعداد1,750 دستور3
دستور0 تعداد- خرید- فروش31,010 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 682
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,203
سود نقدی 3,000
درصد توزیع 136.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.62 % رتبه 314
6 ماهه 6.21 % رتبه 364
9 ماهه 47.15 % رتبه 316
1 ساله 167.81 % رتبه 311
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.08 هزار میلیارد

ارزش بازار

15.14

P/B

% 14.9

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 32,110 درصد تغییر : 0.77 حجم : 234,395 دفعات : 131
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 32,360 درصد تغییر : 0.89 حجم : 408,836 دفعات : 275
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 32,650 درصد تغییر : 0.18 حجم : 234,255 دفعات : 302
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 32,710 درصد تغییر : 0.52 حجم : 451,574 دفعات : 446
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 32,540 درصد تغییر : 1.09 حجم : 704,112 دفعات : 382
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 32,190 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,765 دفعات : 336
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 32,190 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,765 دفعات : 336
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 32,190 درصد تغییر : 0.00 حجم : 543,227 دفعات : 405
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 32,190 درصد تغییر : 0.88 حجم : 543,227 دفعات : 405
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 31,910 درصد تغییر : 1.88 حجم : 579,214 دفعات : 191
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 31,320 درصد تغییر : 1.89 حجم : 896,477 دفعات : 339
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 30,740 درصد تغییر : 1.85 حجم : 627,881 دفعات : 281
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 31,320 درصد تغییر : 4.72 حجم : 1.518 میلیون دفعات : 600
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 32,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,710 دفعات : 26
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 32,870 درصد تغییر : 0.06 حجم : 19,710 دفعات : 26
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سکارون آخرین : 15.00 3,546 حجم : - ارزش بازار : 22.32 هزار میلیارد تاریخ : 1399/07/27
نماد : کایگچ آخرین : 9,250 27,750 حجم : 109 ارزش بازار : 280.02 میلیارد تاریخ : 1396/05/21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها