سیمان‌خاش‌

سخاش | سهام - بورس
سیمان، آهک و گچ ( زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ )
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 69,350 4.99
قیمت پایانی: 72,760 0.32

آخرین معامله

12:25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 43,157 پایانی 72,760 230.00
بیشترین 2.993 میلیارد کمترین 69,350
حجم 43,157 دفعات 76
حد قیمت 69,350 - 76,630 ارزش 2.993 میلیارد
حجم مبنا 673,310 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:25
حقیقی حقوقی
46 تعداد خریدار -
43,157 حجم خرید -
20 تعداد فروشنده -
43,157 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید69,350 فروش69,350 تعداد39,793 دستور36
دستور0 تعداد- خرید- فروش70,000 تعداد2,063 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش71,000 تعداد451 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش70,970 تعداد726 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش70,990 تعداد560 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 1,038
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 3,884
سود نقدی 4,300
درصد توزیع 110.71 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.54 % رتبه 276
6 ماهه 3.97 % رتبه 470
9 ماهه 121.61 % رتبه 442
1 ساله 298.63 % رتبه 431
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.14 هزار میلیارد

ارزش بازار

25.86

P/B

% 19.72

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 72,990 درصد تغییر : 0.92 حجم : 126,350 دفعات : 221
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 73,670 درصد تغییر : 0.80 حجم : 122,659 دفعات : 254
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 74,260 درصد تغییر : 0.71 حجم : 125,919 دفعات : 323
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 74,790 درصد تغییر : 0.99 حجم : 164,193 دفعات : 363
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 75,540 درصد تغییر : 1.14 حجم : 178,070 دفعات : 417
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 76,410 درصد تغییر : 0.57 حجم : 283,822 دفعات : 673
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 76,850 درصد تغییر : 0.34 حجم : 181,365 دفعات : 482
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 77,110 درصد تغییر : 0.00 حجم : 410,995 دفعات : 787
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 77,110 درصد تغییر : 0.82 حجم : 410,995 دفعات : 787
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 76,480 درصد تغییر : 2.91 حجم : 383,146 دفعات : 547
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 74,320 درصد تغییر : 0.61 حجم : 363,556 دفعات : 534
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 73,870 درصد تغییر : 2.28 حجم : 303,782 دفعات : 447
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 75,590 درصد تغییر : 0.50 حجم : 66,183 دفعات : 111
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 75,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,393 دفعات : 28
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 75,970 درصد تغییر : 0.11 حجم : 13,393 دفعات : 28
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سکارون آخرین : 15.00 3,546 حجم : - ارزش بازار : 22.32 هزار میلیارد تاریخ : 1399/07/27
نماد : کایگچ آخرین : 9,250 27,750 حجم : 109 ارزش بازار : 280.02 میلیارد تاریخ : 1396/05/21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها