آسیا سیر ارس

حآسا | سهام - فرابورس
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,900 2.72
قیمت پایانی: 14,667 1.12

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,950 پایانی 14,667 162.00
بیشترین 15,190 کمترین 14,310
حجم 5.641 میلیون دفعات 1,438
حد قیمت 13,780 - 15,230 ارزش 82.737 میلیارد
حجم مبنا 3.682 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
444 تعداد خریدار -
5.641 میلیون حجم خرید -
543 تعداد فروشنده 1
5.621 میلیون حجم فروش 20,225
25,000 تغییر مالکیت 25,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد330,000 خرید15,200 فروش15,200 تعداد379,926 دستور43
دستور1 تعداد340 خرید14,960 فروش15,210 تعداد3,300 دستور1
دستور1 تعداد837 خرید14,903 فروش15,220 تعداد201,279 دستور9
دستور3 تعداد8,500 خرید14,500 فروش19,290 تعداد6,000 دستور1
دستور1 تعداد687 خرید14,492 فروش20,330 تعداد371 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 57
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 181
سود نقدی 55
درصد توزیع 30.39 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.46 % رتبه 223
6 ماهه 22.94 % رتبه 188
9 ماهه 41.97 % رتبه 231
1 ساله 122.56 % رتبه 228
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.465 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.13

P/B

% 20.55

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 14,505 درصد تغییر : 3.19 حجم : 8.071 میلیون دفعات : 1,441
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 14,057 درصد تغییر : 3.51 حجم : 5.582 میلیون دفعات : 1,190
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 13,581 درصد تغییر : 2.96 حجم : 2.519 میلیون دفعات : 335
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 13,191 درصد تغییر : 3.71 حجم : 3.157 میلیون دفعات : 330
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 12,719 درصد تغییر : 4.20 حجم : 3.61 میلیون دفعات : 590
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 12,206 درصد تغییر : 3.57 حجم : 3.481 میلیون دفعات : 722
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 11,785 درصد تغییر : 0.04 حجم : 1.753 میلیون دفعات : 664
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 11,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.736 میلیون دفعات : 537
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 11,780 درصد تغییر : 0.03 حجم : 1.736 میلیون دفعات : 537
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 11,777 درصد تغییر : 0.72 حجم : 613,183 دفعات : 106
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 11,693 درصد تغییر : 0.95 حجم : 766,532 دفعات : 201
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 11,805 درصد تغییر : 1.71 حجم : 1.408 میلیون دفعات : 404
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 12,010 درصد تغییر : 3.49 حجم : 2.867 میلیون دفعات : 899
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 12,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 78,131 دفعات : 30
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 12,444 درصد تغییر : 0.10 حجم : 78,131 دفعات : 30
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حخزر آخرین : - 21,735 حجم : 17,358 ارزش بازار : 5.72 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها