گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

وگستر | سهام - فرابورس
سرمایه‌گذاری‌ها ( زیر گروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,432 5.00
قیمت پایانی: 22,403 0.70

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,432 پایانی 22,403 157.00
بیشترین 21,432 کمترین 21,432
حجم 295,444 دفعات 85
حد قیمت 21,432 - 23,688 ارزش 6.332 میلیارد
حجم مبنا 2.117 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
48 تعداد خریدار -
295,444 حجم خرید -
31 تعداد فروشنده -
295,444 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید21,432 فروش21,432 تعداد839,221 دستور252
دستور0 تعداد- خرید- فروش21,490 تعداد8,789 دستور3
دستور0 تعداد- خرید- فروش21,575 تعداد1,500 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش21,540 تعداد252 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش21,999 تعداد10,224 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 3,546
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,410
سود نقدی 500
درصد توزیع 35.46 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.75 % رتبه 160
6 ماهه 105.53 % رتبه 236
9 ماهه 272 % رتبه 190
1 ساله 557.35 % رتبه 200
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.026 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.37

P/B

% 67.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 22,560 درصد تغییر : 0.27 حجم : 114,111 دفعات : 69
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 22,621 درصد تغییر : 4.21 حجم : 2.514 میلیون دفعات : 833
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 23,615 درصد تغییر : 5.00 حجم : 3.352 میلیون دفعات : 579
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 22,491 درصد تغییر : 4.12 حجم : 2.252 میلیون دفعات : 600
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 21,602 درصد تغییر : 4.54 حجم : 6.101 میلیون دفعات : 1,676
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 20,663 درصد تغییر : 4.48 حجم : 3.626 میلیون دفعات : 1,383
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 19,778 درصد تغییر : 1.17 حجم : 3.406 میلیون دفعات : 1,557
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 19,549 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.29 میلیون دفعات : 2,129
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 19,549 درصد تغییر : 4.20 حجم : 7.29 میلیون دفعات : 2,129
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 20,405 درصد تغییر : 0.69 حجم : 889,280 دفعات : 378
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 20,266 درصد تغییر : 0.11 حجم : 54,273 دفعات : 33
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 20,289 درصد تغییر : 0.21 حجم : 100,648 دفعات : 56
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 20,331 درصد تغییر : 1.39 حجم : 676,019 دفعات : 186
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 20,618 درصد تغییر : 0.00 حجم : 89,477 دفعات : 32
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 20,618 درصد تغییر : 0.18 حجم : 89,477 دفعات : 32
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وملت آخرین : 5.00 666 حجم : 1.377 میلیون ارزش بازار : 6.63 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها