صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

کشرق | سهام - فرابورس
استخراج زغال سنگ ( استخراج و انبار زغال سنگ سخت )
گروه:

استخراج زغال سنگ

زیر گروه:

استخراج و انبار زغال سنگ سخت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 59,710 5.00
قیمت پایانی: 60,581 3.61

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 610,257 پایانی 60,581 2,271.00
بیشترین 36.44 میلیارد کمترین 59,710
حجم 610,257 دفعات 305
حد قیمت 59,710 - 65,994 ارزش 36.44 میلیارد
حجم مبنا 843,484 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
151 تعداد خریدار -
610,257 حجم خرید -
125 تعداد فروشنده -
610,257 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد84 خرید59,710 فروش59,710 تعداد227,814 دستور90
دستور0 تعداد- خرید- فروش60,000 تعداد159 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش61,170 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید63,000 فروش86,144 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد300 خرید62,500 فروش91,554 تعداد341 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 1,294
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,290
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.67 % رتبه 409
6 ماهه 5.1 % رتبه 359
9 ماهه 19.42 % رتبه 324
1 ساله 123.52 % رتبه 361
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.275 هزار میلیارد

ارزش بازار

33.14

P/B

% 69.79

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 62,852 درصد تغییر : 4.55 حجم : 2.312 میلیون دفعات : 1,656
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 60,115 درصد تغییر : 1.41 حجم : 238,265 دفعات : 333
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 59,278 درصد تغییر : 2.71 حجم : 1.748 میلیون دفعات : 1,196
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 60,931 درصد تغییر : 2.45 حجم : 364,820 دفعات : 291
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 62,460 درصد تغییر : 4.87 حجم : 881,577 دفعات : 513
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 65,659 درصد تغییر : 1.90 حجم : 1.294 میلیون دفعات : 1,299
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 66,929 درصد تغییر : 4.65 حجم : 1.106 میلیون دفعات : 954
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 70,193 درصد تغییر : 0.00 حجم : 821,649 دفعات : 1,316
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 70,193 درصد تغییر : 1.67 حجم : 821,649 دفعات : 1,316
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 69,041 درصد تغییر : 0.98 حجم : 129,945 دفعات : 89
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 68,370 درصد تغییر : 5.00 حجم : 912,418 دفعات : 326
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 71,968 درصد تغییر : 2.68 حجم : 354,617 دفعات : 54
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 73,949 درصد تغییر : 2.10 حجم : 278,322 دفعات : 60
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 75,537 درصد تغییر : 0.00 حجم : 285,291 دفعات : 76
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 75,537 درصد تغییر : 2.53 حجم : 285,291 دفعات : 76
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها