بیمه سامان

بساما | سهام - فرابورس
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی ( فعالیتهای مالی و اجرائی )
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,200 4.96
قیمت پایانی: 20,799 2.15

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.102 میلیون پایانی 20,799 456.00
بیشترین 22.359 میلیارد کمترین 20,193
حجم 1.102 میلیون دفعات 128
حد قیمت 20,193 - 22,317 ارزش 22.359 میلیارد
حجم مبنا 2.312 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
17 تعداد خریدار 3
156,511 حجم خرید 945,000
102 تعداد فروشنده -
1.102 میلیون حجم فروش -
155,000 تغییر مالکیت 155,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد8,468 خرید20,200 فروش20,200 تعداد36,901 دستور5
دستور1 تعداد3,750 خرید20,198 فروش20,913 تعداد200 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش21,100 تعداد1,170 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش21,000 تعداد5,000 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش21,390 تعداد5,835 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 1,785
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 599
سود نقدی 100
درصد توزیع 16.69 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 67.02 % رتبه 407
6 ماهه 158.16 % رتبه 462
9 ماهه 301.83 % رتبه 501
1 ساله 389.23 % رتبه 483
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
37.307 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.78

P/B

% 43.04

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 21,255 درصد تغییر : 0.65 حجم : 300,847 دفعات : 27
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 21,394 درصد تغییر : 1.09 حجم : 554,676 دفعات : 117
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 21,630 درصد تغییر : 4.79 حجم : 2.198 میلیون دفعات : 288
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 22,717 درصد تغییر : 2.23 حجم : 1.285 میلیون دفعات : 469
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 23,234 درصد تغییر : 1.40 حجم : 1.754 میلیون دفعات : 766
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 23,563 درصد تغییر : 3.32 حجم : 1.526 میلیون دفعات : 288
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 22,805 درصد تغییر : 4.02 حجم : 2.232 میلیون دفعات : 431
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 21,924 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.808 میلیون دفعات : 461
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 21,924 درصد تغییر : 4.68 حجم : 2.808 میلیون دفعات : 461
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 20,943 درصد تغییر : 1.31 حجم : 574,259 دفعات : 170
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 20,672 درصد تغییر : 4.96 حجم : 2.194 میلیون دفعات : 399
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 21,750 درصد تغییر : 2.05 حجم : 1.705 میلیون دفعات : 637
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 22,204 درصد تغییر : 4.21 حجم : 5.997 میلیون دفعات : 876
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 23,179 درصد تغییر : 0.00 حجم : 808,918 دفعات : 23
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 23,179 درصد تغییر : 1.97 حجم : 808,918 دفعات : 23
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کوثر آخرین : - 14,910 حجم : 6.804 میلیون ارزش بازار : 21.559 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : نوین آخرین : 59.00 990 حجم : 2.518 میلیون ارزش بازار : 13.157 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/22
نماد : اتکای آخرین : - 12,521 حجم : 672,896 ارزش بازار : 19.852 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بخاور آخرین : 187.00 6,424 حجم : 7.061 میلیون ارزش بازار : 7.709 هزار میلیارد تاریخ : 1399/03/21
نماد : باران آخرین : - 500 حجم : - ارزش بازار : 600 میلیارد تاریخ : 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها