بیمه اتکایی ایرانیان

اتکای | سهام - فرابورس
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی ( بیمه غیرزندگی )
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,521 3.06
قیمت پایانی: 12,817 0.77

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,541 پایانی 12,817 99.00
بیشترین 12,800 کمترین 12,271
حجم 726,380 دفعات 255
حد قیمت 12,271 - 13,561 ارزش 8.999 میلیارد
حجم مبنا 3.856 میلیون حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
64 تعداد خریدار 2
427,062 حجم خرید 299,318
109 تعداد فروشنده -
726,380 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,650 خرید12,510 فروش12,510 تعداد315 دستور1
دستور1 تعداد1,877 خرید12,450 فروش12,521 تعداد1,737 دستور1
دستور1 تعداد410 خرید12,301 فروش12,522 تعداد3,887 دستور6
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
51.268 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 12,916 درصد تغییر : 0.30 حجم : 952,355 دفعات : 194
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 12,955 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.048 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 12,966 درصد تغییر : 0.57 حجم : 1.918 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 13,040 درصد تغییر : 0.37 حجم : 1.006 میلیون دفعات : 288
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 12,992 درصد تغییر : 18.10 حجم : 1.132 میلیون دفعات : 314
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 15,864 درصد تغییر : 0.14 حجم : 1.34 میلیون دفعات : 432
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 15,842 درصد تغییر : 0.26 حجم : 1.048 میلیون دفعات : 404
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 15,801 درصد تغییر : 2.90 حجم : 1.96 میلیون دفعات : 314
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 15,356 درصد تغییر : 1.60 حجم : 1.977 میلیون دفعات : 382
تاریخ : 1399/07/08 پایانی : 15,114 درصد تغییر : 0.74 حجم : 2.773 میلیون دفعات : 363
تاریخ : 1399/07/07 پایانی : 15,003 درصد تغییر : 0.39 حجم : 1.509 میلیون دفعات : 350
تاریخ : 1399/07/06 پایانی : 14,945 درصد تغییر : 0.18 حجم : 1.357 میلیون دفعات : 271
تاریخ : 1399/07/05 پایانی : 14,972 درصد تغییر : 0.85 حجم : 3.045 میلیون دفعات : 304
تاریخ : 1399/07/02 پایانی : 14,846 درصد تغییر : 1.23 حجم : 1.957 میلیون دفعات : 447
تاریخ : 1399/07/01 پایانی : 14,665 درصد تغییر : 2.84 حجم : 4.073 میلیون دفعات : 475
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کوثر آخرین : - 14,910 حجم : 6.804 میلیون ارزش بازار : 21.559 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : نوین آخرین : 59.00 990 حجم : 2.518 میلیون ارزش بازار : 13.157 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/22
نماد : اتکای آخرین : - 12,521 حجم : 672,896 ارزش بازار : 19.852 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بخاور آخرین : 187.00 6,424 حجم : 7.061 میلیون ارزش بازار : 7.709 هزار میلیارد تاریخ : 1399/03/21
نماد : باران آخرین : - 500 حجم : - ارزش بازار : 600 میلیارد تاریخ : 1399/02/17
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها