توکا رنگ فولاد سپاهان

شتوکا | سهام - فرابورس
محصولات شیمیایی ( زیر گروه تولید رنگ، بتونه، جوهر )
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه تولید رنگ، بتونه، جوهر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 26,353 5.00
قیمت پایانی: 27,709 0.11

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 39,461 پایانی 27,709 31.00
بیشترین 1.04 میلیارد کمترین 26,353
حجم 39,461 دفعات 25
حد قیمت 26,353 - 29,127 ارزش 1.04 میلیارد
حجم مبنا 1.76 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
21 تعداد خریدار -
39,461 حجم خرید -
3 تعداد فروشنده -
39,461 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش26,353 تعداد386,866 دستور54
دستور0 تعداد- خرید- فروش26,403 تعداد25 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش27,150 تعداد1,240 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش26,990 تعداد500 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش26,992 تعداد3,473 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 186
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,204
سود نقدی 500
درصد توزیع 41.53 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.05 % رتبه 356
6 ماهه 28.57 % رتبه 326
9 ماهه 10.82 % رتبه 296
1 ساله 12.19 % رتبه 286
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.161 هزار میلیارد

ارزش بازار

13.6

P/B

% 37.68

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 27,740 درصد تغییر : 0.19 حجم : 65,579 دفعات : 62
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 27,792 درصد تغییر : 2.19 حجم : 810,090 دفعات : 264
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 28,414 درصد تغییر : 0.52 حجم : 193,871 دفعات : 252
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 28,562 درصد تغییر : 1.07 حجم : 469,007 دفعات : 337
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 28,872 درصد تغییر : 0.57 حجم : 387,971 دفعات : 291
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 29,036 درصد تغییر : 0.91 حجم : 418,265 دفعات : 403
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 28,775 درصد تغییر : 0.29 حجم : 447,019 دفعات : 390
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 28,859 درصد تغییر : 0.00 حجم : 455,418 دفعات : 364
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 28,859 درصد تغییر : 1.30 حجم : 455,418 دفعات : 364
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 28,489 درصد تغییر : 3.75 حجم : 1.255 میلیون دفعات : 267
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 29,598 درصد تغییر : 1.48 حجم : 548,608 دفعات : 483
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 30,044 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80,968 دفعات : 28
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 30,044 درصد تغییر : 0.25 حجم : 80,968 دفعات : 28
تاریخ : 1399/07/08 پایانی : 30,118 درصد تغییر : 0.02 حجم : 5,523 دفعات : 12
تاریخ : 1399/07/07 پایانی : 30,123 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,449 دفعات : 8
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شپترو آخرین : 40.00 1,452 حجم : 30.719 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/05/25
نماد : شمواد آخرین : 46.00 3,701 حجم : - ارزش بازار : 7.96 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/1
نماد : شپلی آخرین : 9.00 487 حجم : 31.314 میلیون ارزش بازار : 26.461 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/11
نماد : شپمچا آخرین : 519.00 9,879 حجم : 4,185 ارزش بازار : 30 میلیارد تاریخ : 1399/02/16
نماد : شفارا آخرین : 181.00 3,810 حجم : 112,123 ارزش بازار : 1.268 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/29
نماد : شپدیس آخرین : - 97,800 حجم : 1.986 میلیون ارزش بازار : 97.73 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خراسان آخرین : 563.00 11,827 حجم : 353,973 ارزش بازار : 173.621 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/17
نماد : جم آخرین : - 46,500 حجم : 1.598 میلیون ارزش بازار : 450.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پترول آخرین : - 14,050 حجم : 14.096 میلیون ارزش بازار : 276.4 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : 7.001 هزار میلیارد تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها