توکاریل

توریل | سهام - فرابورس
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 22,042 5.00
قیمت پایانی: 22,954 1.07

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22,042 پایانی 22,954 248.00
بیشترین 22,042 کمترین 22,042
حجم 440,560 دفعات 67
حد قیمت 22,042 - 24,362 ارزش 9.711 میلیارد
حجم مبنا 2.058 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
57 تعداد خریدار -
440,560 حجم خرید -
4 تعداد فروشنده -
440,560 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد30,000 خرید22,042 فروش22,042 تعداد24.271 میلیون دستور682
دستور0 تعداد- خرید- فروش22,043 تعداد22,760 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش22,045 تعداد2,415 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش22,327 تعداد375 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش22,349 تعداد240 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 508
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 414
سود نقدی 200
درصد توزیع 48.31 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.2 % رتبه 176
6 ماهه 21.37 % رتبه 145
9 ماهه 158.14 % رتبه 157
1 ساله 382.89 % رتبه 160
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
74.288 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.11

P/B

% 24.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 23,202 درصد تغییر : 4.48 حجم : 358,455 دفعات : 72
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 24,291 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.501 میلیون دفعات : 336
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 24,291 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.753 میلیون دفعات : 415
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 24,291 درصد تغییر : 5.00 حجم : 2.753 میلیون دفعات : 415
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 23,135 درصد تغییر : 4.02 حجم : 1.889 میلیون دفعات : 237
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 22,241 درصد تغییر : 4.54 حجم : 2.133 میلیون دفعات : 266
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 21,276 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.838 میلیون دفعات : 229
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 21,276 درصد تغییر : 3.41 حجم : 1.838 میلیون دفعات : 229
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 20,574 درصد تغییر : 0.55 حجم : 298,198 دفعات : 52
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 20,461 درصد تغییر : 3.85 حجم : 2.073 میلیون دفعات : 246
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 19,703 درصد تغییر : 4.16 حجم : 2.24 میلیون دفعات : 256
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 18,917 درصد تغییر : 1.84 حجم : 990,973 دفعات : 195
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 18,575 درصد تغییر : 0.00 حجم : 782,467 دفعات : 232
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 18,575 درصد تغییر : 1.30 حجم : 782,467 دفعات : 232
تاریخ : 1399/07/08 پایانی : 18,336 درصد تغییر : 2.59 حجم : 1.555 میلیون دفعات : 303
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حخزر آخرین : - 21,735 حجم : 17,358 ارزش بازار : 5.72 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها