لیزینگ ایرانیان

وایران | سهام - فرابورس
واسطه‌گری‌های مالی و پولی ( لیزینگ مالی )
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,280 0.00
قیمت پایانی: 9,780 0.00

آخرین معامله

1399/08/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 107,726 پایانی 9,780 0.00
بیشترین 999.697 میلیون کمترین 9,280
حجم 37,978 دفعات 15
حد قیمت 9,300 - 10,260 ارزش 353.2 میلیون
حجم مبنا 5.128 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/08/1
حقیقی حقوقی
15 تعداد خریدار -
37,978 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
37,978 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/08/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش9,300 تعداد5.669 میلیون دستور445
دستور0 تعداد- خرید- فروش9,310 تعداد185,222 دستور15
دستور0 تعداد- خرید- فروش9,400 تعداد20,019 دستور3
دستور0 تعداد- خرید- فروش9,500 تعداد6,760 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش9,690 تعداد5,200 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 139
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 506
سود نقدی 370
درصد توزیع 73.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 31.72 % رتبه 146
6 ماهه 20.84 % رتبه 123
9 ماهه 107.12 % رتبه 129
1 ساله 329.36 % رتبه 135
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.75 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.21

P/B

% 54.2

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/01 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,978 دفعات : 15
تاریخ : 1399/07/30 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,978 دفعات : 15
تاریخ : 1399/07/29 پایانی : 9,780 درصد تغییر : 29.53 حجم : 37,978 دفعات : 15
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 13,878 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27.707 میلیون دفعات : 7,678
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 13,878 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27.707 میلیون دفعات : 7,678
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 13,878 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27.707 میلیون دفعات : 7,678
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 13,878 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27.707 میلیون دفعات : 7,678
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 13,878 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27.707 میلیون دفعات : 7,678
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 13,878 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27.707 میلیون دفعات : 7,678
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 13,878 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27.707 میلیون دفعات : 7,678
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 13,878 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27.707 میلیون دفعات : 7,678
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 13,878 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27.707 میلیون دفعات : 7,678
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 13,878 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27.707 میلیون دفعات : 7,678
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 13,878 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27.707 میلیون دفعات : 7,678
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 13,878 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27.707 میلیون دفعات : 7,678
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وخاور آخرین : - 10,280 حجم : 3.518 میلیون ارزش بازار : 43.4 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/1
نماد : سرچشمه آخرین : 184.00 3,098 حجم : 255,403 ارزش بازار : 20.003 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/25
نماد : سدبیر آخرین : - 30,871 حجم : 26,192 ارزش بازار : 1.674 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها