ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

فملی | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید فلزات گرانبهای غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,730 0.51
قیمت پایانی: 23,990 1.61

آخرین معامله

1399/08/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 148.497 میلیون پایانی 23,990 380.00
بیشترین 3.562 هزار میلیارد کمترین 23,610
حجم 148.497 میلیون دفعات 45,582
حد قیمت 22,430 - 24,790 ارزش 3.562 هزار میلیارد
حجم مبنا 5.002 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/08/1
حقیقی حقوقی
18,450 تعداد خریدار 50
104.622 میلیون حجم خرید 43.874 میلیون
19,333 تعداد فروشنده 41
132.301 میلیون حجم فروش 16.196 میلیون
27.135 میلیون تغییر مالکیت 27.135 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/08/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور173 تعداد380,205 خرید23,800 فروش23,800 تعداد255,990 دستور113
دستور1 تعداد3,000 خرید23,790 فروش23,890 تعداد750 دستور2
دستور3 تعداد1,403 خرید23,760 فروش23,900 تعداد49,329 دستور6
دستور4 تعداد6,000 خرید23,750 فروش23,940 تعداد13,839 دستور7
دستور15 تعداد17,070 خرید23,730 فروش23,950 تعداد46,945 دستور13

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 343
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,199
سود نقدی 250
درصد توزیع 20.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 32.61 % رتبه 2
6 ماهه 177.41 % رتبه 2
9 ماهه 310.69 % رتبه 3
1 ساله 489.78 % رتبه 3
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2432.586 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.51

P/B

% 32.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/01 پایانی : 23,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148.497 میلیون دفعات : 45,582
تاریخ : 1399/07/30 پایانی : 23,990 درصد تغییر : 1.61 حجم : 148.497 میلیون دفعات : 45,582
تاریخ : 1399/07/29 پایانی : 23,610 درصد تغییر : 4.99 حجم : 21.306 میلیون دفعات : 4,386
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 24,850 درصد تغییر : 4.97 حجم : 56.467 میلیون دفعات : 9,080
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 26,150 درصد تغییر : 4.81 حجم : 51.608 میلیون دفعات : 17,083
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 27,470 درصد تغییر : 2.73 حجم : 93.116 میلیون دفعات : 32,883
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 28,240 درصد تغییر : 0.25 حجم : 89.581 میلیون دفعات : 32,898
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 28,310 درصد تغییر : 3.05 حجم : 102.716 میلیون دفعات : 45,192
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 29,200 درصد تغییر : 4.47 حجم : 199.402 میلیون دفعات : 52,175
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 27,950 درصد تغییر : 2.44 حجم : 114.716 میلیون دفعات : 50,565
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 28,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 81.883 میلیون دفعات : 41,359
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 28,650 درصد تغییر : 1.34 حجم : 81.883 میلیون دفعات : 41,359
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 28,270 درصد تغییر : 0.21 حجم : 103.548 میلیون دفعات : 44,385
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 28,210 درصد تغییر : 3.79 حجم : 100.435 میلیون دفعات : 40,192
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 29,320 درصد تغییر : 2.36 حجم : 160.096 میلیون دفعات : 54,038
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فزرین آخرین : - 19,440 حجم : 68,715 ارزش بازار : 1.234 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/1
نماد : زنگان آخرین : - 153,301 حجم : 122 ارزش بازار : 8.069 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/1
نماد : فماک آخرین : 7,880 22,000 حجم : 1,000 ارزش بازار : 8.91 هزار میلیارد تاریخ : 1399/07/20
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها