داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌

دجابر | سهام - بورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,730 4.99
قیمت پایانی: 39,140 1.44

آخرین معامله

1399/08/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 425,588 پایانی 39,140 570.00
بیشترین 16.216 میلیارد کمترین 37,730
حجم 425,588 دفعات 274
حد قیمت 37,730 - 41,690 ارزش 16.216 میلیارد
حجم مبنا 1.277 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/08/1
حقیقی حقوقی
97 تعداد خریدار 3
236,649 حجم خرید 188,939
131 تعداد فروشنده 2
316,216 حجم فروش 109,372
179,567 تغییر مالکیت 179,567

عرضه و تقاضا

1399/08/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد46,015 خرید37,730 فروش37,730 تعداد392 دستور3
دستور1 تعداد100 خرید5,000 فروش38,100 تعداد1,712 دستور3
دستور0 تعداد- خرید- فروش38,500 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش38,850 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش38,900 تعداد750 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 112
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 971
سود نقدی 700
درصد توزیع 72.09 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.74 % رتبه 383
6 ماهه 88.92 % رتبه 382
9 ماهه 212.35 % رتبه 330
1 ساله 328.53 % رتبه 280
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
44.385 هزار میلیارد

ارزش بازار

14.12

P/B

% 22.34

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/01 پایانی : 39,140 درصد تغییر : 0.00 حجم : 425,588 دفعات : 274
تاریخ : 1399/07/30 پایانی : 39,140 درصد تغییر : 1.44 حجم : 425,588 دفعات : 274
تاریخ : 1399/07/29 پایانی : 39,710 درصد تغییر : 0.28 حجم : 68,558 دفعات : 46
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 39,820 درصد تغییر : 1.87 حجم : 453,506 دفعات : 159
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 40,580 درصد تغییر : 3.34 حجم : 797,427 دفعات : 220
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 41,980 درصد تغییر : 1.43 حجم : 344,909 دفعات : 287
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 42,590 درصد تغییر : 1.59 حجم : 517,031 دفعات : 419
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 43,280 درصد تغییر : 2.73 حجم : 850,700 دفعات : 540
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 42,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : 616 دفعات : 7
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 42,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : 709,818 دفعات : 319
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 42,130 درصد تغییر : 2.83 حجم : 709,818 دفعات : 319
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 40,970 درصد تغییر : 1.92 حجم : 510,933 دفعات : 484
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 40,200 درصد تغییر : 0.38 حجم : 667,433 دفعات : 572
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 40,050 درصد تغییر : 0.27 حجم : 537,278 دفعات : 306
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 40,160 درصد تغییر : 0.05 حجم : 728,088 دفعات : 650
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها