لیزینگ ایران و شرق

ولشرق | سهام - فرابورس
واسطه‌گری‌های مالی و پولی ( لیزینگ مالی )
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,075 5.00
قیمت پایانی: 7,195 3.38

آخرین معامله

1399/07/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,075 پایانی 7,195 252.00
بیشترین 7,381 کمترین 7,075
حجم 4.741 میلیون دفعات 363
حد قیمت 7,075 - 7,819 ارزش 33.64 میلیارد
حجم مبنا 6.949 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/07/30
حقیقی حقوقی
163 تعداد خریدار 1
4.511 میلیون حجم خرید 230,000
146 تعداد فروشنده 1
4.671 میلیون حجم فروش 70,000
160,000 تغییر مالکیت 160,000

عرضه و تقاضا

1399/07/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش7,075 تعداد4.353 میلیون دستور132
دستور0 تعداد- خرید- فروش7,080 تعداد7,462 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش7,090 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش7,100 تعداد401 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش7,140 تعداد13,344 دستور4

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 41
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 251
سود نقدی 220
درصد توزیع 87.65 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.26 % رتبه 207
6 ماهه 11.41 % رتبه 223
9 ماهه 64.81 % رتبه 226
1 ساله 239.83 % رتبه 231
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.317 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.89

P/B

% 49.51

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/30 پایانی : 7,195 درصد تغییر : 3.38 حجم : 4.741 میلیون دفعات : 363
تاریخ : 1399/07/29 پایانی : 7,447 درصد تغییر : 0.28 حجم : 367,077 دفعات : 23
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 7,468 درصد تغییر : 0.41 حجم : 552,605 دفعات : 27
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 7,499 درصد تغییر : 0.87 حجم : 1.157 میلیون دفعات : 60
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 7,565 درصد تغییر : 2.08 حجم : 2.505 میلیون دفعات : 124
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 7,726 درصد تغییر : 3.20 حجم : 3.961 میلیون دفعات : 353
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 7,981 درصد تغییر : 3.75 حجم : 5.405 میلیون دفعات : 659
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 8,292 درصد تغییر : 4.04 حجم : 11.733 میلیون دفعات : 913
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 7,970 درصد تغییر : 4.38 حجم : 14.041 میلیون دفعات : 1,472
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 8,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.596 میلیون دفعات : 2,361
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 8,335 درصد تغییر : 4.23 حجم : 22.596 میلیون دفعات : 2,361
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 8,703 درصد تغییر : 1.85 حجم : 2.077 میلیون دفعات : 115
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 8,867 درصد تغییر : 0.16 حجم : 180,273 دفعات : 29
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 8,881 درصد تغییر : 0.31 حجم : 353,409 دفعات : 29
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 8,909 درصد تغییر : 0.18 حجم : 199,094 دفعات : 44
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وایران آخرین : - 9,280 حجم : 37,978 ارزش بازار : 9.78 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/1
نماد : وخاور آخرین : - 10,280 حجم : 3.518 میلیون ارزش بازار : 43.4 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/1
نماد : سرچشمه آخرین : 184.00 3,098 حجم : 255,403 ارزش بازار : 20.003 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/25
نماد : سدبیر آخرین : - 30,871 حجم : 26,192 ارزش بازار : 1.674 هزار میلیارد تاریخ : 1399/08/1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها