تولیدمواداولیه الیاف مصنوعی

شمواد | سهام - بورس
محصولات شیمیایی ( زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 3,701 1.23
قیمت پایانی: 55,477 1,380.57

آخرین معامله

1399/06/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,700 پایانی 55,477 51,730.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 3,560 - 3,934 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/1
حقیقی حقوقی
20 تعداد خریدار 1
101,760 حجم خرید 3,000
14 تعداد فروشنده -
104,760 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد6,810 خرید3,653 فروش3,849 تعداد200 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش3,858 تعداد200 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش3,885 تعداد50,000 دستور1
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.96 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/01 پایانی : 55,477 درصد تغییر : 1.69 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/03/21 پایانی : 54,555 درصد تغییر : 11.31 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/11/01 پایانی : 49,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شپترو آخرین : 40.00 1,452 حجم : 30.719 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/05/25
نماد : شپلی آخرین : 9.00 487 حجم : 31.314 میلیون ارزش بازار : 26.461 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/11
نماد : شپمچا آخرین : 519.00 9,879 حجم : 4,185 ارزش بازار : 30 میلیارد تاریخ : 1399/02/16
نماد : شفارا آخرین : 181.00 3,810 حجم : 112,123 ارزش بازار : 1.268 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/29
نماد : شپدیس آخرین : - 97,800 حجم : 1.986 میلیون ارزش بازار : 97.73 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خراسان آخرین : 563.00 11,827 حجم : 353,973 ارزش بازار : 173.621 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/17
نماد : جم آخرین : - 46,500 حجم : 1.598 میلیون ارزش بازار : 450.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پترول آخرین : - 14,050 حجم : 14.096 میلیون ارزش بازار : 276.4 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : 7.001 هزار میلیارد تاریخ : 1397/04/30
نماد : شگامرن آخرین : 2,000 238,000 حجم : 100,003 ارزش بازار : 14.28 هزار میلیارد تاریخ : 1399/07/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها