حفاری شمال

حفاری | سهام - بورس
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف ( خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف )
گروه:

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

زیر گروه:

خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 10,990 4.97
قیمت پایانی: 10,840 3.53

گردش وجوه نقد

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
464.3 - میلیارد 1.284 هزار میلیارد 1.166 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- 392.76 - میلیارد 392.76 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
30.02 - میلیارد 491.04 - میلیارد 855.94 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
4.71 میلیارد 15.36 میلیارد 15.36 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
25.31 - میلیارد 868.44 - میلیارد 1.233 - هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
10 - میلیارد 239.01 - میلیارد 102.85 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
450 میلیارد 500 میلیارد 1.11 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
85.12 - میلیارد 113.92 - میلیارد 33.22 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
9.29 - میلیارد 15.21 - میلیارد 15.21 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- 5.36 - میلیارد 1.19 - میلیارد

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- - 500 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
355.59 میلیارد 365.51 میلیارد 451.49 میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
144.01 - میلیارد 542.23 میلیارد 281.51 میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- 147.39 میلیارد 147.39 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
433.15 - میلیارد 751.04 - میلیارد 490.33 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
433.15 - میلیارد 603.65 - میلیارد 342.94 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
577.16 - میلیارد 61.42 - میلیارد 61.42 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
925.32 میلیارد 608.91 میلیارد 608.91 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- 377.83 میلیارد 377.83 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
348.16 میلیارد 925.32 میلیارد 925.32 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- 2.338 هزار میلیارد -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
10.72 میلیارد - -

دریافت تسهیلات مالی

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
800 میلیارد - -

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
9.683 هزار میلیارد 7.98 هزار میلیارد 7.623 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
9.683 هزار میلیارد 7.98 هزار میلیارد 7.623 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
9.094 هزار میلیارد 7.391 هزار میلیارد 7.576 هزار میلیارد

سود ناویژه

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
588.86 میلیارد 589.41 میلیارد 46.22 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
347.47 میلیارد 451.71 میلیارد 479.75 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
6.677 هزار میلیارد 2.054 هزار میلیارد 1.748 هزار میلیارد

درآمدها و هزینه های استثنایی

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- 208.62 - میلیارد -

سود (زیان) عملیاتی

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
6.919 هزار میلیارد 1.984 هزار میلیارد 1.315 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
6.43 هزار میلیارد 2.086 هزار میلیارد 893.7 میلیارد

مالیات

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.929 هزار میلیارد 681.95 میلیارد 205.94 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
4.501 هزار میلیارد 1.404 هزار میلیارد 687.76 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
2.647 هزار میلیارد 2.647 هزار میلیارد 1.708 هزار میلیارد

تعدیلات سنواتی

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- - 831.75 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
156.32 - میلیارد 138.09 - میلیارد 182.38 - میلیارد

سود قابل تخصیص

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
6.991 هزار میلیارد 3.912 هزار میلیارد 1.381 هزار میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
468.97 میلیارد 156.32 میلیارد 138.09 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
6.522 هزار میلیارد 3.756 هزار میلیارد 1.243 هزار میلیارد

سرمایه

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
5.211 هزار میلیارد 5.211 هزار میلیارد 2.605 هزار میلیارد

EPS خالص

1398/05/02
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
863.73 269.37 263.98