شرکت ارتباطات سیار ایران

همراه | سهام - فرابورس
مخابرات ( مخابرات )
گروه:

مخابرات

زیر گروه:

مخابرات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 33,050 0.00
قیمت پایانی: 35,408 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3.333 میلیون پایانی 35,408 0.00
بیشترین 110.196 میلیارد کمترین 33,050
حجم 6.886 میلیون دفعات 3,568
حد قیمت 32,791 - 36,241 ارزش 243.82 میلیارد
حجم مبنا 2.616 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
1.967 میلیون تغییر مالکیت 1.967 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور12 تعداد12,819 خرید35,350 فروش35,350 تعداد12,873 دستور6
دستور8 تعداد5,538 خرید35,300 فروش35,355 تعداد30,961 دستور5
دستور1 تعداد500 خرید35,299 فروش35,356 تعداد4,091 دستور2
دستور1 تعداد500 خرید31,830 فروش34,810 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش34,850 تعداد346,865 دستور8

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 511
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,878
سود نقدی 1,565
درصد توزیع 83.33 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.4 % رتبه 57
6 ماهه 38.1 % رتبه 59
9 ماهه 119.47 % رتبه 58
1 ساله 161.49 % رتبه 54
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
667.776 هزار میلیارد

ارزش بازار

17.09

P/B

% 9.86

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 35,408 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.886 میلیون دفعات : 3,568
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 35,408 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.886 میلیون دفعات : 3,568
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 35,408 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.886 میلیون دفعات : 3,568
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 35,408 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.886 میلیون دفعات : 3,568
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 35,408 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.886 میلیون دفعات : 3,568
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 35,408 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.886 میلیون دفعات : 3,568
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 35,408 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.886 میلیون دفعات : 3,568
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 35,408 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.886 میلیون دفعات : 3,568
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 35,408 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.886 میلیون دفعات : 3,568
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 35,408 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.886 میلیون دفعات : 3,568
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 35,408 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.886 میلیون دفعات : 3,568
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 35,408 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.886 میلیون دفعات : 3,568
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 35,408 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.886 میلیون دفعات : 3,568
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 35,408 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.886 میلیون دفعات : 3,568
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 35,408 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.886 میلیون دفعات : 3,568
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها