کشت وصنعت شریف آباد

زشریف | سهام - فرابورس
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,944 5.00
قیمت پایانی: 25,054 0.60

سود و زیان

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
1.042 هزار میلیارد 1.226 هزار میلیارد 976.87 میلیارد

جمع درآمدها

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
1.042 هزار میلیارد 1.226 هزار میلیارد 976.87 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
844.64 میلیارد 1.11 هزار میلیارد 914.11 میلیارد

سود ناویژه

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
197.76 میلیارد 115.45 میلیارد 62.76 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
80.55 میلیارد 32.98 میلیارد 33.57 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
4.07 - میلیارد 10.52 - میلیارد 12.9 - میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
113.14 میلیارد 71.96 میلیارد 16.29 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
88.61 میلیارد 37.71 میلیارد 2.11 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
88.61 میلیارد 37.71 میلیارد 2.11 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
22.31 میلیارد 10.36 - میلیارد 37.44 میلیارد

تعدیلات سنواتی

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
- 3.16 - میلیارد 24.8 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
20 - میلیارد - 25 - میلیارد

سود قابل تخصیص

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
90.92 میلیارد 24.2 میلیارد 10.25 - میلیارد

اندوخته قانونی

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
4.43 میلیارد 1.89 میلیارد 106 میلیون

سود سهام مصوب سال جاری

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
62.4 میلیارد 20 میلیارد -

سود و زیان انباشته در پایان دوره

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
24.09 میلیارد 2.31 میلیارد 10.36 - میلیارد

سرمایه

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
520 میلیارد 520 میلیارد 320 میلیارد

EPS خالص

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
170.41 72.53 6.61

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
41.28 میلیارد 15.58 میلیارد 4.73 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
97.11 میلیارد 87.64 میلیارد 130.55 میلیارد

پیش پرداخت ها

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
32.2 میلیارد 13.31 میلیارد 4.35 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
356.09 میلیارد 201.27 میلیارد 120.4 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
15.49 میلیارد - -

موجودی کالای ساخته شده

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
1.99 میلیارد 15.6 میلیارد 757 میلیون

موجودی قطعات و لوازم یدکی

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
8.4 میلیارد 5.48 میلیارد 3.19 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
3.23 میلیارد - -

دارایی های زیستی غیر مولد و مولد

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
580.45 میلیارد 396.42 میلیارد 334.21 میلیارد

موجودی مواد و کالا

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
965.65 میلیارد 618.78 میلیارد 458.56 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
1.136 هزار میلیارد 735.31 میلیارد 598.2 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
773 میلیون 773 میلیون 773 میلیون

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
6.84 میلیارد 6.91 میلیارد -

دارایی های نامشهود

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
6.35 میلیارد 4.02 میلیارد 4.21 میلیارد

سایر دارایی ها

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
4.5 میلیارد 4.5 میلیارد 5.74 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
496.25 میلیارد 432.23 میلیارد 425.29 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
496.25 میلیارد 432.23 میلیارد 425.29 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
- - -

جمع کل دارایی ها

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
1.651 هزار میلیارد 1.184 هزار میلیارد 1.034 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
272.28 میلیارد 208.51 میلیارد 195.31 میلیارد

پیش دریافت ها

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
47.56 میلیارد 38.79 میلیارد 1.98 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
303.25 میلیارد 226.47 میلیارد 173.72 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
623.09 میلیارد 473.76 میلیارد 371.02 میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
106.08 میلیارد 34.41 میلیارد 14.2 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
20.03 میلیارد 31.54 میلیارد 76.98 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
27.56 میلیارد 18.14 میلیارد 14.74 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
- - -

جمع کل بدهی ها

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
776.76 میلیارد 557.86 میلیارد 476.94 میلیارد

سود و زیان انباشته

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
319.27 میلیارد 86.49 میلیارد 22.31 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
874.2 میلیارد 625.89 میلیارد 557.27 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
1.651 هزار میلیارد 1.184 هزار میلیارد 1.034 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
520 میلیارد 520 میلیارد 520 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
111.27 میلیارد 24.09 میلیارد 2.31 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
34.93 میلیارد 19.39 میلیارد 14.96 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1396/01/16
سال مالی 1395/09/30
666.2 میلیارد 563.49 میلیارد 537.27 میلیارد
1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
583.17 میلیارد 273.88 میلیارد 1.042 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
583.17 میلیارد 273.88 میلیارد 1.042 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
454.7 میلیارد 231.23 میلیارد 844.64 میلیارد

سود ناویژه

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
128.47 میلیارد 42.65 میلیارد 197.76 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
27.87 میلیارد 13.18 میلیارد 80.55 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
5.05 - میلیارد 39 میلیون 4.07 - میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
95.55 میلیارد 29.51 میلیارد 113.14 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
113.29 میلیارد 30.4 میلیارد 88.61 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
113.29 میلیارد 30.4 میلیارد 88.61 میلیارد

سرمایه

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
520 میلیارد 520 میلیارد 520 میلیارد

EPS خالص

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
217.87 58.46 170.41

درآمدها و هزینه های استثنایی

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
11.71 - میلیارد - -

سود قابل تخصیص

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
152 میلیارد - -

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
56.68 میلیارد 17.27 میلیارد 41.28 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- 389.37 میلیارد -

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
292.81 میلیارد - 97.11 میلیارد

پیش پرداخت ها

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 32.2 میلیارد

سفارشات و پیش پرداخت ها

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
103.05 میلیارد 29.45 میلیارد -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
375.37 میلیارد 401.65 میلیارد 356.09 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 15.49 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 1.99 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 8.4 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 3.23 میلیارد

دارایی های زیستی غیر مولد و مولد

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 580.45 میلیارد

موجودی مواد و کالا

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
375.37 میلیارد 401.65 میلیارد 965.65 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
827.91 میلیارد 837.74 میلیارد 1.136 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
773 میلیون 773 میلیون 773 میلیون

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- 3.87 میلیارد 6.84 میلیارد

دارایی های نامشهود

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
6.01 میلیارد 6.64 میلیارد 6.35 میلیارد

سایر دارایی ها

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
4.5 میلیارد 4.5 میلیارد 4.5 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1.03 هزار میلیارد 1.032 هزار میلیارد 496.25 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1.03 هزار میلیارد 1.032 هزار میلیارد 496.25 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع کل دارایی ها

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1.87 هزار میلیارد 1.885 هزار میلیارد 1.651 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
289.17 میلیارد 362.76 میلیارد 272.28 میلیارد

پیش دریافت ها

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
41.52 میلیارد 5.52 میلیارد 47.56 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
317.6 میلیارد 326.6 میلیارد 303.25 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
208 میلیارد - -

جمع بدهی های جاری

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
856.29 میلیارد 694.88 میلیارد 623.09 میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
111.09 میلیارد 106.08 میلیارد 106.08 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
19.47 میلیارد 20.03 میلیارد 20.03 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
37.59 میلیارد 29.43 میلیارد 27.56 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع کل بدهی ها

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1.024 هزار میلیارد 850.42 میلیارد 776.76 میلیارد

سود و زیان انباشته

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
281.24 میلیارد 471.83 میلیارد 319.27 میلیارد

اندوخته قانونی

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
43.88 میلیارد 42.96 میلیارد 34.93 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
845.11 میلیارد 1.035 هزار میلیارد 874.2 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1398/05/07
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/02/30
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1397/12/21
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1.87 هزار میلیارد 1.885 هزار میلیارد 1.651 هزار میلیارد
1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
41.28 میلیارد 15.58 میلیارد 4.73 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
97.11 میلیارد 87.64 میلیارد 130.55 میلیارد

پیش پرداخت ها

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
32.2 میلیارد 13.31 میلیارد 4.35 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
356.09 میلیارد 201.27 میلیارد 120.4 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
15.49 میلیارد - -

موجودی کالای ساخته شده

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1.99 میلیارد 15.6 میلیارد 757 میلیون

موجودی قطعات و لوازم یدکی

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
8.4 میلیارد 5.48 میلیارد 3.19 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
3.23 میلیارد - -

دارایی های زیستی غیر مولد و مولد

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
580.45 میلیارد 396.42 میلیارد 334.21 میلیارد

موجودی مواد و کالا

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
965.65 میلیارد 618.78 میلیارد 458.56 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1.136 هزار میلیارد 735.31 میلیارد 598.2 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
773 میلیون 773 میلیون 773 میلیون

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
6.84 میلیارد 6.91 میلیارد -

دارایی های نامشهود

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
6.35 میلیارد 4.02 میلیارد 4.21 میلیارد

سایر دارایی ها

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
4.5 میلیارد 4.5 میلیارد 5.74 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
496.25 میلیارد 432.23 میلیارد 425.29 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
496.25 میلیارد 432.23 میلیارد 425.29 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
- - -

جمع کل دارایی ها

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1.651 هزار میلیارد 1.184 هزار میلیارد 1.034 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
272.28 میلیارد 208.51 میلیارد 195.31 میلیارد

پیش دریافت ها

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
47.56 میلیارد 38.79 میلیارد 1.98 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
303.25 میلیارد 226.47 میلیارد 173.72 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
623.09 میلیارد 473.76 میلیارد 371.02 میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
106.08 میلیارد 34.41 میلیارد 14.2 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
20.03 میلیارد 31.54 میلیارد 76.98 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
27.56 میلیارد 18.14 میلیارد 14.74 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
- - -

جمع کل بدهی ها

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
776.76 میلیارد 557.86 میلیارد 476.94 میلیارد

سرمایه

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
520 میلیارد 520 میلیارد 520 میلیارد

سود و زیان انباشته

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
319.27 میلیارد 86.49 میلیارد 22.31 میلیارد

اندوخته قانونی

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
34.93 میلیارد 19.39 میلیارد 14.96 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
874.2 میلیارد 625.89 میلیارد 557.27 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
1.651 هزار میلیارد 1.184 هزار میلیارد 1.034 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
520 میلیارد 520 میلیارد 520 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
111.27 میلیارد 24.09 میلیارد 2.31 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
34.93 میلیارد 19.39 میلیارد 14.96 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

1399/02/14
سال مالی 1398/09/30
1398/01/31
سال مالی 1397/09/30
1396/12/09
سال مالی 1396/09/30
666.2 میلیارد 563.49 میلیارد 537.27 میلیارد