سرمایه گذاری صدرتامین

تاصیکو2 | سهام - بورس
استخراج کانه‌های فلزی ( استخراج سایر کانه های فلزی )
گروه:

استخراج کانه‌های فلزی

زیر گروه:

استخراج سایر کانه های فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,820 5.00
قیمت پایانی: 12,820 5.00

آخرین معامله

1399/06/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,820 پایانی 12,820 610.00
بیشترین 12,820 کمترین 12,820
حجم 309.9 میلیون دفعات 2
حد قیمت 11,799 - 13,041 ارزش 3.973 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/22
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 309.9 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 309.9 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
397.42 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 12,820 درصد تغییر : 4.33 حجم : 309.9 میلیون دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 13,400 درصد تغییر : 0.96 حجم : 299.9 میلیون دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 13,530 درصد تغییر : 4.38 حجم : 15.5 میلیون دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/04 پایانی : 14,150 درصد تغییر : 6.48 حجم : 67.594 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/14 پایانی : 15,130 درصد تغییر : 27.71 حجم : 66.094 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/11 پایانی : 20,930 درصد تغییر : 73.12 حجم : 190 میلیون دفعات : 3
تاریخ : 1399/02/29 پایانی : 12,090 درصد تغییر : 2.08 حجم : 26.966 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/28 پایانی : 11,844 درصد تغییر : 8.19 حجم : 44.644 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/24 پایانی : 12,900 درصد تغییر : 7.86 حجم : 27 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/22 پایانی : 14,000 درصد تغییر : 2.58 حجم : 25 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/02/21 پایانی : 14,371 درصد تغییر : 13.02 حجم : 199.9 میلیون دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/14 پایانی : 12,716 درصد تغییر : 27.08 حجم : 199 میلیون دفعات : 2
تاریخ : 1399/02/07 پایانی : 10,006 درصد تغییر : 76.44 حجم : 199 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/01/10 پایانی : 5,671 درصد تغییر : 5.72 حجم : 199.9 میلیون دفعات : 1
تاریخ : 1399/01/06 پایانی : 5,364 درصد تغییر : 1.03 حجم : 199.9 میلیون دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کنور آخرین : - 41,480 حجم : 1.401 میلیون ارزش بازار : 43.032 هزار میلیارد تاریخ : 11:45
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها