داروسازی‌ کوثر

دکوثر | سهام - بورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,450 4.99
قیمت پایانی: 21,050 3.03

آخرین معامله

1399/08/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3.769 میلیون پایانی 21,050 620.00
بیشترین 79.328 میلیارد کمترین 20,690
حجم 3.769 میلیون دفعات 1,337
حد قیمت 19,410 - 21,450 ارزش 79.328 میلیارد
حجم مبنا 2.375 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/08/1
حقیقی حقوقی
434 تعداد خریدار -
3.769 میلیون حجم خرید -
612 تعداد فروشنده 1
3.769 میلیون حجم فروش 287
287.00 تغییر مالکیت 287.00

عرضه و تقاضا

1399/08/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور109 تعداد596,654 خرید21,450 فروش21,450 تعداد2,507 دستور3
دستور1 تعداد745 خرید21,400 فروش22,060 تعداد100,000 دستور1
دستور3 تعداد5,600 خرید21,380 فروش22,750 تعداد235 دستور1
دستور1 تعداد19,052 خرید21,210 فروش28,260 تعداد19,689 دستور1
دستور1 تعداد250 خرید21,200 فروش31,500 تعداد4,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 179
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,006
سود نقدی 201
درصد توزیع 10.02 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 45.02 % رتبه 210
6 ماهه 9.82 % رتبه 263
9 ماهه 54.49 % رتبه 273
1 ساله 211.78 % رتبه 296
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.367 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.17

P/B

% 48.81

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/01 پایانی : 21,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.769 میلیون دفعات : 1,337
تاریخ : 1399/07/30 پایانی : 21,050 درصد تغییر : 3.04 حجم : 3.769 میلیون دفعات : 1,337
تاریخ : 1399/07/29 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 3.63 حجم : 4.042 میلیون دفعات : 1,318
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 21,200 درصد تغییر : 13.08 حجم : 2.906 میلیون دفعات : 1,254
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 24,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.166 میلیون دفعات : 1,692
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 24,390 درصد تغییر : 0.57 حجم : 235,767 دفعات : 94
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 24,530 درصد تغییر : 3.43 حجم : 1.47 میلیون دفعات : 589
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 25,400 درصد تغییر : 4.33 حجم : 3.64 میلیون دفعات : 1,106
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 26,550 درصد تغییر : 4.53 حجم : 6.733 میلیون دفعات : 1,877
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 25,400 درصد تغییر : 4.36 حجم : 6.328 میلیون دفعات : 1,761
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 24,340 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.983 میلیون دفعات : 2,624
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 24,340 درصد تغییر : 3.57 حجم : 4.983 میلیون دفعات : 2,624
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 25,240 درصد تغییر : 4.21 حجم : 4.403 میلیون دفعات : 1,700
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 26,350 درصد تغییر : 0.04 حجم : 10,275 دفعات : 20
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 26,360 درصد تغییر : 0.38 حجم : 139,040 دفعات : 22
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها