بیمه کوثر

کوثر | سهام - فرابورس
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی ( فعالیتهای مالی و اجرائی )
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 14,910 3.03
قیمت پایانی: 14,953 2.75

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,621 پایانی 14,953 423.00
بیشترین 15,300 کمترین 14,608
حجم 2.139 میلیون دفعات 670
حد قیمت 14,608 - 16,144 ارزش 31.405 میلیارد
حجم مبنا 3.499 میلیون حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
239 تعداد خریدار 1
1.779 میلیون حجم خرید 360,000
367 تعداد فروشنده -
2.139 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید14,910 فروش14,910 تعداد4,567 دستور2
دستور1 تعداد2,000 خرید14,900 فروش14,990 تعداد72,929 دستور1
دستور1 تعداد2,680 خرید14,744 فروش14,999 تعداد3,000 دستور1
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
96.971 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 15,376 درصد تغییر : 2.62 حجم : 7.514 میلیون دفعات : 1,882
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 14,984 درصد تغییر : 4.86 حجم : 6.651 میلیون دفعات : 1,063
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 14,290 درصد تغییر : 3.01 حجم : 5.392 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 13,873 درصد تغییر : 4.93 حجم : 5.492 میلیون دفعات : 604
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 14,592 درصد تغییر : 3.59 حجم : 2.414 میلیون دفعات : 616
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 15,136 درصد تغییر : 1.66 حجم : 5.044 میلیون دفعات : 1,428
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 15,392 درصد تغییر : 0.67 حجم : 4.042 میلیون دفعات : 1,247
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 15,496 درصد تغییر : 4.94 حجم : 3.535 میلیون دفعات : 483
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 14,767 درصد تغییر : 0.67 حجم : 477,648 دفعات : 56
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 14,669 درصد تغییر : 4.79 حجم : 6.801 میلیون دفعات : 793
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 13,998 درصد تغییر : 3.94 حجم : 4.586 میلیون دفعات : 934
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 13,468 درصد تغییر : 3.66 حجم : 3.777 میلیون دفعات : 965
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 13,980 درصد تغییر : 1.10 حجم : 814,963 دفعات : 355
تاریخ : 1399/07/08 پایانی : 14,135 درصد تغییر : 1.51 حجم : 1.059 میلیون دفعات : 128
تاریخ : 1399/07/07 پایانی : 14,351 درصد تغییر : 0.04 حجم : 29,115 دفعات : 22
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کوثر آخرین : - 14,910 حجم : 6.804 میلیون ارزش بازار : 21.559 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : نوین آخرین : 59.00 990 حجم : 2.518 میلیون ارزش بازار : 13.157 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/22
نماد : اتکای آخرین : - 12,521 حجم : 672,896 ارزش بازار : 19.852 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بخاور آخرین : 187.00 6,424 حجم : 7.061 میلیون ارزش بازار : 7.709 هزار میلیارد تاریخ : 1399/03/21
نماد : باران آخرین : - 500 حجم : - ارزش بازار : 600 میلیارد تاریخ : 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها