دارویی‌ رازک‌

درازک | سهام - بورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 34,490 4.99
قیمت پایانی: 35,050 3.44

آخرین معامله

1399/08/1
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.384 میلیون پایانی 35,050 1,250.00
بیشترین 48.512 میلیارد کمترین 35,050
حجم 1.384 میلیون دفعات 535
حد قیمت 34,490 - 38,110 ارزش 48.512 میلیارد
حجم مبنا 1.427 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/08/1
حقیقی حقوقی
160 تعداد خریدار 3
1.042 میلیون حجم خرید 342,320
267 تعداد فروشنده 23
787,328 حجم فروش 596,980
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/08/1
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,500 خرید34,820 فروش34,820 تعداد2,754 دستور5
دستور0 تعداد- خرید- فروش35,000 تعداد350 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش35,490 تعداد1,572 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش35,500 تعداد1,047 دستور3
دستور0 تعداد- خرید- فروش35,600 تعداد9,836 دستور5

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 779
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,750
سود نقدی 2,250
درصد توزیع 81.82 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 30.22 % رتبه 438
6 ماهه 28.59 % رتبه 477
9 ماهه 75.48 % رتبه 436
1 ساله 136.75 % رتبه 409
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
31.177 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.41

P/B

% 23.81

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/08/01 پایانی : 35,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.384 میلیون دفعات : 535
تاریخ : 1399/07/30 پایانی : 35,050 درصد تغییر : 3.44 حجم : 1.384 میلیون دفعات : 535
تاریخ : 1399/07/29 پایانی : 36,300 درصد تغییر : 2.89 حجم : 810,676 دفعات : 380
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 37,380 درصد تغییر : 0.66 حجم : 183,516 دفعات : 136
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 37,630 درصد تغییر : 4.70 حجم : 7.677 میلیون دفعات : 2,438
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 35,940 درصد تغییر : 4.90 حجم : 1.226 میلیون دفعات : 102
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 34,260 درصد تغییر : 3.07 حجم : 765,221 دفعات : 94
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 33,240 درصد تغییر : 16.92 حجم : 914,932 دفعات : 135
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 40,010 درصد تغییر : 1.34 حجم : 1.571 میلیون دفعات : 572
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 39,480 درصد تغییر : 5.00 حجم : 2.252 میلیون دفعات : 393
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 37,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.393 میلیون دفعات : 470
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 37,600 درصد تغییر : 0.27 حجم : 1.393 میلیون دفعات : 470
تاریخ : 1399/07/08 پایانی : 37,700 درصد تغییر : 0.45 حجم : 116,424 دفعات : 46
تاریخ : 1399/07/07 پایانی : 37,870 درصد تغییر : 0.21 حجم : 55,482 دفعات : 51
تاریخ : 1399/07/06 پایانی : 37,950 درصد تغییر : 1.91 حجم : 521,183 دفعات : 189
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها