پتروشیمی غدیر

شغدیر | سهام - فرابورس
محصولات شیمیایی ( زیر گروه پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی )
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 47,440 1.09
قیمت پایانی: 45,993 4.11

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 45,565 پایانی 45,993 1,970.00
بیشترین 47,810 کمترین 45,565
حجم 3.713 میلیون دفعات 1,110
حد قیمت 45,565 - 50,361 ارزش 170.777 میلیارد
حجم مبنا 980,393 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
279 تعداد خریدار 4
3.303 میلیون حجم خرید 410,000
701 تعداد فروشنده 4
3.62 میلیون حجم فروش 93,369
300,000 تغییر مالکیت 300,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور8 تعداد91,176 خرید47,000 فروش47,000 تعداد12,525 دستور8
دستور1 تعداد5,000 خرید46,551 فروش47,100 تعداد1,048 دستور2
دستور3 تعداد23,832 خرید46,500 فروش47,440 تعداد5,365 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش47,000 تعداد6,386 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش47,500 تعداد70,150 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 634
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,763
سود نقدی 1,650
درصد توزیع 93.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.11 % رتبه 113
6 ماهه 25.85 % رتبه 119
9 ماهه 276.8 % رتبه 134
1 ساله 594.08 % رتبه 136
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
62.355 هزار میلیارد

ارزش بازار

23.43

P/B

% 19.57

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/28 پایانی : 47,963 درصد تغییر : 2.07 حجم : 406,203 دفعات : 119
تاریخ : 1399/07/27 پایانی : 48,977 درصد تغییر : 3.97 حجم : 850,150 دفعات : 441
تاریخ : 1399/07/23 پایانی : 51,000 درصد تغییر : 1.51 حجم : 4.636 میلیون دفعات : 2,148
تاریخ : 1399/07/22 پایانی : 51,784 درصد تغییر : 3.51 حجم : 8.464 میلیون دفعات : 3,042
تاریخ : 1399/07/21 پایانی : 50,027 درصد تغییر : 3.77 حجم : 4.424 میلیون دفعات : 1,579
تاریخ : 1399/07/20 پایانی : 51,989 درصد تغییر : 3.16 حجم : 4.114 میلیون دفعات : 2,525
تاریخ : 1399/07/19 پایانی : 50,397 درصد تغییر : 3.55 حجم : 3.262 میلیون دفعات : 2,251
تاریخ : 1399/07/17 پایانی : 52,254 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.125 میلیون دفعات : 2,735
تاریخ : 1399/07/16 پایانی : 52,254 درصد تغییر : 3.17 حجم : 5.125 میلیون دفعات : 2,735
تاریخ : 1399/07/15 پایانی : 50,649 درصد تغییر : 4.71 حجم : 841,324 دفعات : 361
تاریخ : 1399/07/14 پایانی : 48,372 درصد تغییر : 4.83 حجم : 4.681 میلیون دفعات : 1,647
تاریخ : 1399/07/13 پایانی : 50,825 درصد تغییر : 4.34 حجم : 6.442 میلیون دفعات : 2,161
تاریخ : 1399/07/12 پایانی : 53,133 درصد تغییر : 3.55 حجم : 10.65 میلیون دفعات : 5,227
تاریخ : 1399/07/10 پایانی : 51,313 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.338 میلیون دفعات : 1,536
تاریخ : 1399/07/09 پایانی : 51,313 درصد تغییر : 5.00 حجم : 6.338 میلیون دفعات : 1,536
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شپترو آخرین : 40.00 1,452 حجم : 30.719 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/05/25
نماد : شمواد آخرین : 46.00 3,701 حجم : - ارزش بازار : 7.96 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/1
نماد : شپلی آخرین : 9.00 487 حجم : 31.314 میلیون ارزش بازار : 26.461 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/11
نماد : شپمچا آخرین : 519.00 9,879 حجم : 4,185 ارزش بازار : 30 میلیارد تاریخ : 1399/02/16
نماد : شفارا آخرین : 181.00 3,810 حجم : 112,123 ارزش بازار : 1.268 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/29
نماد : شپدیس آخرین : - 97,800 حجم : 1.986 میلیون ارزش بازار : 97.73 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خراسان آخرین : 563.00 11,827 حجم : 353,973 ارزش بازار : 173.621 هزار میلیارد تاریخ : 1399/04/17
نماد : جم آخرین : - 46,500 حجم : 1.598 میلیون ارزش بازار : 450.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پترول آخرین : - 14,050 حجم : 14.096 میلیون ارزش بازار : 276.4 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : 7.001 هزار میلیارد تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها